| | | | | | | | | 
 
 


27 fujr m,d;a iNd ue;sjrKfha Tf Pkaoh ysjkafka

1 wdKavq mlaIhgh - 11 - 31'43]
2 laIhgh - 24 - 68'57]

uq Pkao - 35

----------------------------------------------------

26 - 2013 wfm%A,A 22 isg 2013 cQks 21 olajd

,s , je lsu

1 wkqu; lr - 36 - 19'05]
2 wkqu; fkdlr - 68 - 80'95]

uq Pkao - 84

----------------------------------------------------

25 - 2013 ck 15 isg 2013 wfm%a,a 22 olajd

w.ksiqrejh bj;alsu i|yd rch f.k .sh jevms,sfj,

1 wkqu; lr - 36 - 19'05]
2 wkqu; fkdlr - 68 - 80'95]

uq Pkao - 84

----------------------------------------------------

24 - 2012 Tla 25 isg 2013 ck 15 olajd

ir;a f*dkafiald uy;df.a foaYmd,k .uk fu;ekska
1 wjikah - 11 - 31'43]
2 wjika ke; - 24 - 68'57]


uq Pkao - 35

----------------------------------------------------

23 - 2012 cQks 17 isg 2012 Tla 25 olajd

ix>hdjykafia iy fjk;a wd.l kdhlhka md,sfka;=j ksfhdackh lsu

1 iqiq h - 137 - 68'16]
2 kqiqiq h - 64 - 31'84]

uq Pkao - 201

----------------------------------------------------

22 - 2012 uehs 20 isg 2012 cQks 17 olajd

ir;a f*dkafiald uy;d ksoyi ,eu ksid Y%S ,xldf foaYmd,k .uka u.

1 fjkia jkq we; - 31 - 64'58]
2 fjkia fkdjkq we; - 17 - 35'42]

uq Pkao - 48

----------------------------------------------------
21 - 2012 ud;= 20 isg 2012 uehs 20 olajd

wud;H u,a rjxY lshk m weuldkq NdKav jckh lsu

1 f;areula we;s jevls - 7 - 10'29]
2 f;areula ke;s jevls - 61 - 89'71]

uq Pkao - 68

----------------------------------------------------

20 - 2012 ckjdrs 20 isg ud;= 19 olajd

oekg ksl=;a lr we;s wfmdi Wiia fm, m%;sM,h

1 ms,s.; yels neka tf,iu ndr .; hq;= h - 4 - 4'94]
2 ms,s.; fkdyels neka ksjer lr kej; ksl=;a l< hq;= h - 77 - 95'06]

uq Pkao - 81

----------------------------------------------------

19 - 2011 foie 19 isg 2012 ckjdrs 20 olajd

rks,a tcdm kdhl;ajhg m;au

1 mlaIhg Yla;shls - 8 - 19'51]
2 rchg Yla;shls - 33 - 80'49]

uq Pkao - 41

----------------------------------------------------


18 - 2011 fkdje 09 isg 2011 foie 19 olajd

ck;d uqla;s fmruqfKa kdhl;ajh

1 fjkia h hq;=h - 41 - 82]
2 fjkia h hq;= ke; - 9 - 18]

uq Pkao - 107

----------------------------------------------------

17 - 2011 wf.daia;= 31 isg 2011 fkdje 09 olajd

fujr m,d;a md,k ue;sjrKfhka fld,U uy k.r iNdj ch.kafka

1 tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkhhs - 46 - 42'99]
2 tlai;a cd;sl mlaIhhs - 61 - 57'01]

uq Pkao - 107

----------------------------------------------------

16 - 2011 wf.daia;= 17 isg 2011 wf.daia;= 31 olajd

tcdmfha kdhl;ajfha / isug rks,ag rcfha iyfhda.h u

1 wkqu; lr - 5 - 21'74]
2 wkqu; fkdlr - 18 - 78'26]

uq Pkao - 23
----------------------------------------------------


15 - 2011 wf.daia;= 7 isg 2011 wf.daia;= 17 olajd

l=ud ix.laldr foaYmd,khg tau

1 wkqu; lr - 2 - 9'09]
2 wkqu; fkdlr - 20 - 90'91]

uq Pkao - 22
----------------------------------------------------


14 - 2011 cQ,s 7 28 isg 2011 wf.daia;= 7 olajd

Y%S ,xld l%sl wd;kfha mydksh inkaOj tx.,ka;fha f,daia ys l=ud ix.laldr l, m%ldYh iu.

1 tlfj - 55 - 83'33]
2 tlfkdfj - 11 - 16'67]

uq Pkao - 66
----------------------------------------------------


13 - 2011 cQks 28 isg 2011 cQ,s 7 olajd

Wiiafm, bx.%Sisfhka lsu
1 iqiq mshjrls - 16 - 66'67]
2 kqiqiq mshjrls - 8 - 33'33]

uq Pkao - 24
----------------------------------------------------

12 - 2011 uehs isg cQks 28 olajd

oreiaudka jd;dj iukaOj rcfha yeisu
1 nqoau;a h - 8 - 14'04]
2 nqoau;a ke; - 49 - 85'96]

uq Pkao - 57
----------------------------------------------------

11 - 2011 wfm%a,a 6 isg uehs 10 olajd

f,dal l=i,dk mrdch;a iu.ska l=ud ix.laldrf.a b,a,d wiau Tn wkqu; lrkjdo@
1 T - 10 - 38'46]
2 ke; - 16 - 61'54]

uq Pkao - 26

----------------------------------------------------
10 - 2011 ud;= 12 isg 2011 wfm%a,a 6

Y%S ,xld l%sl lKavdhu f,dal l=i,dk wjika ;r.hg iqiq l ,nkq we;ehs Tn is;kjdo@
1 T - 44 - 74'58]
2 ke; - 15 - 25'42]

uq Pkao - 59
----------------------------------------------------

9 - 2010 fkdje 30 isg 2011 ud;= 12

tlai;a cd;sl mlaIfha kdh;lajhg jvd iqiq
1 rks,a l%uisxy uy;d h - 24 - 24'49]
2 i;a fm%auodi uy;d h - 74 - 75'51]

uq Pkao - 98
----------------------------------------------------

8 - 2010 iema 8 isg 2010 fkdje 30

ckrd,a ir;a f*dkafiald uy;d isr.; lsu
1 wkqu; lr - 256 - 61'1]
2 wkqu; fkdlr - 163 - 38'9]

uq Pkao - 419
----------------------------------------------------

7 - 2010 wfm%a,a 24 isg 2010 iema 8

ckdm;sjrhl=g tu Oqrhg m;ah yels jdr .Kk je lsu

1 uyskao rdcmlaI uy;d fjkqfjka muKla k iqiqh - 57 - 165'52]
2 wkd.;fha m;ajk kEu ckdm;sjrhl=g iqiq h - 3 -3'45]
3 kqiqiqh - 26 - 29'89]
4 woyila m, l, fkdyelsh - 1 - 1'15]

uq Pkao - 87
----------------------------------------------------

6 - 2010 fmnrjdrs 28 isg 2010 wfm%a,a 23

uyue;sjrKfhka cfm f*dkafiald ikaOdkh ,nd .kakd uq wdik ixLHdj

1 5 g wvqh - 114 - 48'51]
2 5 iy 8 g w;rh - 45 - 19'15]
3 8 iy 12 g w;rh - 14 - 5'96]
4 12 iy 15 w;rh - 62 - 26'38]

uq Pkao - 235
----------------------------------------------------

5 - 2010 ckjdrs 26 isg 2010 fmnrjdrs 28

ir;a f*dkafialdg tfrys l=uka;%K fpdaokdj ms,sn| Tf woyi

1 f fpdaokdj ;rfha Yajdi lr - 178 - 56'8]
2 f fpdaokdj ienE ug bv we;ehs is; - 25 - 7'3]
3 f fpdaokdj wi;H hhs is; - 100 - 31'8]
4 woyila m%ldY l< fkdyels h - 12 - 3'8]

uq Pkao - 315

-----------------------------------------------------

4 - 2009 fkdje 9 isg 2010 ckjdrs 26

uyskao rdcmlaI iy ir;a f*dkafiald uy;ajreka ckdm;sOqrh i|yd ;r. l,fyd;a Tf Pkaoh ,efnkafka

1 uyskao rdcmlaI uy;dg h - 1383 - 73'56]
2 ir;a f*dkafiald uy;dg h - 462 - 24'57]
3 f fofokdgu fkdf - 23 - 1'22]
4 woyila m%ldY l, fkdyels h - 12 - 0'64]

uq Pkao - 1880

-----------------------------------------------------

3 - 25 iema - 9 fkdje

ckdm;sjrKh fyda uyue;sjrKh fyda ckjdfha meje;aug hk njg ielhla we;

1 m,uqj ckdm;sjrKh meje;ah hq;= h - 32 - 41'86]
2 m,uqj uyue;sjrKh meje;ah hq;= h - 18 - 34'88]
3 f folu blauKska meje;af wjYH;djla ke; - 14 - 20'93]
4 woyila m%ldY l< fkdyelsh - 1 - 2'33]

uq Pkao 65

-------------------------------------------------
2 - 18 iema - 25 Tla

mS chiqkaor kej; uyd NdKavd.drfha f,al Oqrhg m;a lsu

1 rdcH fiajhg f.!rjhls - 4 - 4'49]
2 rdcH fiajhg wf.!rjhls - 68 - 76'4]
3 rdcH fiajhg n,mEula ke; - 10 - 11'24]
4 woyila m%ldY l< fkdyelsh - 7 - 7'87]

uq Pkao 89

--------------------------------------------------------
1 - 15 iema 2009

hqoaOfhka miq Y%S ,xldj

1 ksis uf.ys hka ;sfnhs - 36 - 20'34]
2 whdf,a hka ;sfnhs - 91 - 51'41]
3 lsis fjkila ke; - 33 - 18'64]
4 lsisjla lsj fkdyels h - 17 - 9'6]

uq Pkao 177