Manama

Rome

Munich

Colombo

Melbourne

 
Home
| | | | | | | | |
Sinhala Unicode
Sinhala Unicode
Sinhala Unicode
Boondi


News Archive
Jan - June 2014
May - Dec 2013
Mar - Apr 2013
Jan - Feb 2013
Sept - Dec 2012
June - August 2012
April - May 2012
Jan - March 2012
Oct - Dec 2011
Aug - Sept 2011
Aug - Sept 2011
June - July 2011
Jan - June 2011
Nov-Dec 2010
Jan-Oct 2010
Oct-Dec 2009
June-Sept 2009
April-May 2009

 
 
l%slÜ ;r. iÔùj krUkak

අපි ඊලම අතඇරියා
දැන් විධායකය අතහරින්න - ටීඑන්ඒ කියයි

තම පක්ෂය ඊළාම් සංකල්පය මුළුමනින්ම අත් හැර ඇතැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දිවුරුම් පෙත්සමක් දී ඇති බවත් එබැවින් පොරොන්දු වූ පරිදි ජනාධිපතිවරයා වහාම විධායක ජනාධිපති ක්‍‍්‍රමය අහෝසි කළ යුතු යැයි දෙමළ සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා පවසයි.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉකුත් දා කිලිනොච්චියේ දී දෙමළ ජාතික සන්ධානය සහ දෙමළ ඩයස්පෝරාව ඊළාම් ඉල්ලීම් අත හරින්නේ නම් විධායක ජනාධිපති ක්‍‍්‍රමයේ වෙනස්කම් ඇති කිරීමට තමා සූදානම් බවට කළ ප‍්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන්අදහස් පල කරමින් සුමන්තිරන් මන්ත‍්‍රීවරයා එසේ පැවසීය.

තම පක්ෂයේ ස්ථාවරය ගැන සැකයක් ඇති නම් එම පක්ෂයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ එම දිවුරුම් පෙත්සම ජනාධිපතිවරයාට පරීක්ෂා කර බැලිය හැකි බව ද සුමන්තිරන් මහතා කීය.

එදා මහින්ද හිරේ නොදැමීම ගැන මට සමාවන්න -හිටපු අගවිනිසුරු

හදිසි ජනාධිපතිවරණ එපා - එහෙම වුණොත් පාරට බහිනවා

fvdaikaf.a yldj;S lD;sh ms<sn| ixjdoh

Good Bye Comrade Sarath Justin Fernando, Founder - MONLAR

Lionel Bopage

Comrade Sarath Justin Fernando and I met as students of the Engineering Faculty in Peradeniya campus in the late 1960s. Justin as we came to know him was from a very well-known leftist family from Kegalle. Together we were involved in university students’ issues and activities both independently and through ‘Socialist Society’, which was a student’s association affiliated at the time with the Peking wing of the Communist Party headed by comrade Shanmugathasan.

With the uprising of April 1971, comrade Justin was taken into custody and his family property in Kegalle was set on fire by the security forces and their goons. When we were held in Magazine prison in Borella, we spend some time together in one of the prison wards. He had political differences with the JVP as he had his pro-Maoist ideological views, orientated more towards organising the peasantry of Sri Lanka, which was about 70 percent of its population. He was also devoted to his religious views with his compassionate attitude towards the people who are subjected to suppression and exploitation. It took a long time for me to convince him to join the activities organised by the 1969 Engineering Batch of the Peradeniya campus. I understand he was extremely happy in associating himself with those activities later on.

While in prison our political journeys diverged. Despite this, we have remained friends and used to meet every now and then when I visited Sri Lanka. He had devoted his whole life for achieving socialism by organising the peasantry through the extremely good work done by the movement he founded ‘Movement for National Land and Agricultural Reform’ (MONLAR). I personally know that through this organisation many progressive activities had been supported. The anti-capitalist and anti-neo-liberal policy platform presented by MONLAR under comrade Justin’s leadership had been widely discussed in global alternative gatherings such as World Economic Forum. Though he retired from his work as founder and leader of this movement, I know in heart and soul he was still involved with the progress of this organisation. Currently the organisation and till his untimely death Justin have been involved in agitating against perceived actions of the government to turn the country’s traditional agricultural practices to one more conducive of transnational agri-business.

I met him last in July this year when I was in Sri Lanka to attend my mother’s funeral, at a family and friends gathering organised in Rambukkana by our friend Dr Raja Wijetunga. It was a great and happy occasion where comrade Justin and his wife sang together for a while. Though he was unwell, he discussed his plans for future including publishing his memoirs. He wrote to me wishing me on my last birthday, but it was so sad to hear his passing away a short time afterwards.

I have really appreciated the positions he and his organisation took when the people of Sri Lanka were faced with crucial situations, be it the national question, neo-liberal exploitation, or destruction of natural environment. As a Sri Lankan left intellectual and activist what he did for the progress of the people of Sri Lanka will never be forgotten. The major lesson I take from his life is that there are many schools of socialist thought on addressing the socio-political and economic issues faced by the society and that all these schools need to work together in achieving our goals, rather than fighting and destroying each other and ultimately the socialist camp itself.
On a personal, he is also one of my brother in laws and I farewell comrade Justin both politically and personally. He will be missed both as a friend and a comrade whose life was devoted to making Sri Lanka a more democratic and egalitarian nation.

ishosú kid.ekSfuka y;rjk ;ek wmg

^ikaki 2015 iema 5& f,dj jeäfhkau ish Èú kid.kakd rgj,a w;=ßka Y%S ,xldjg isõ jk ia:dkh ysñjk nj f,dal fi!LH ixúOdkh mjihs'

f,dj rgj,a 172la weiqßka lrk ,o fYa%Ks.; lsÍul§ fï neõ wkdjrKh ù ;sfí'

f,dal fi!LH ixúOdkh úiska lrkq ,enQ fuu fYa%Ks.; lsÍug wkqj f,dj jeäfhkau ishÈú kid.kakd rg jkqfha >dkdj jk w;r tys ishÈú kid.ekSfï m%;sY;h ,laIhlg 44'2]ls'

fojk yd f;jk ia:dkh ysñj we;af;a W;=re fldßhdjg yd ol=Kq fldßhdjg jk w;r ta wkqj W;=re fldßhdfõ ishÈú kid.ekSfï m%;sY;h 38'5]lao"ol=Kq fldßhdfõ 28'9lao jk nj i|ykah'

ta wkqj isõjk ia:dkhg m;aj we;s Y%S ,xldfõ ishÈú kid.ekSfï m%;sY;h 28'8]ls'

blaì;sj ,s;=fõkshdj ^28'2&" iqßkdï ^27'8&" fudieïìla^27'4&" fkamd,h iy gekaidkshdj ^24'9 &nqrekaä ^23'1&" bkaÈhdj^21'1& ol=Kq iqvdkh ^19'8&' hk rgj,a fm<.eiaù ;sfí'

lïlre kdhl nd,d ;ïfmda iy m%ùK l,dlre nkaÿ, ú;dkf.a wNdjm%dma; fj;s

^ikaki 2015 iema 2& Y%S ,xldfõ m%Odk;u jD;a;sh iñ;shla jQ iStïhQ fõ kdhl;ajh 1948 isg wo olajd wjqreÿ 66 la ±rE lïlre kdhl nd,d ;ïfmda uy;d wjqreÿ 92 la wdhq j<|d wNdjm%dma; úh'

1922 uehs 23 od hdmkfha Okj;a mjq,l Wm; ,o nd,d ;ïfmda fld<U rdclSh úÿyf,a wOHdmkh ,enqfõh' j;auka fld<U úYaj úoHd,h" ,xld úYaj úoHd,h f,i 1943 § wdrïN l< uq,a wjia:dfõu Bg we;=¿ jQ nd,d ;ïfmda î'tia'iS úoHd Wmdêhla ,nd .;af;ah' miqj tx.,ka;fha lS¾;su;a hqksj¾isá T*a ,kavka iriúhg we;=¿ jQ Tyq tys§ lDIsl¾uh iïnkaO mYapd;a Wmdêhla ,nd .;a w;r h<s ,xldjg meñK kS;s úoHd,fha wOHdmkh yodrd kS;s{fhl= f,i Èõreï ÿkafkah' Tyq uq,a ld,fha fmkS isáfha wmrdO kS;sh iïnkaO kvq j,g h' ta w;r Tyq iriúfha WoaNso úoHd wxYfha l;sldp¾hjrfhla f,io l%shd flf<ah'

 

m‍%ùK kdgHfõÈfhl="rx.Orfhl= fukau msgm;a rplfhl= yd NdId mßj¾;lfhl= jQ nkaÿ, ú;dkf.a uy;d Bfha ^01& oyj,a wNdjm%dma; ù ;sfí'

l,l isg frda.d;=rej isá Tyq fld<U cd;sl frdayf,a§ Ôú;laIhg m;ajk úg 73 jk úfha miqúh'

1940 iema;eïn¾ 11 jkod Wm; ,o Tyq ifydaorhka ;sfofkl=f.ka hq;= mjqf,a jeäu,d jQ w;r 1963 § ,xld úYaj úoHd,hg^fld<U& we;=¿ù jeäÿr wOHdmkh yodf<ah'

úYaj úoHd, wOHdmkfhka miq iSud iys; fya,Sia iud.fï NdId mßj¾;lhl= jQ Tyq 1970)1981 olajd .=jka úÿ,s ixia:dfõo" 1982)1994 olajd rEmjdyskS ixia:dfõo" 1994 isg rEmjdyskS wNHdi wdh;kfhyso fiajh l< w;r 2001 isg gj¾ fyda,a rÛy, mokfï WmfoaYlhl= jYfhka lghq;= lf<ah'

nkaÿ, ú;dkf.a uy;d úiska “t<sh^mßj¾;kh&)2002"ta fid÷re ñksid 2003"fï> .¾ckd ) 1969".x.djla im;a;= ln,la iy urKhla 1971"fílÜ ) 1974"jekSisfha fjf<kaod 1980"uelan;a ^m¾j¾;k&) 2001 hk kdgH ks¾udKh lf<ah'

mdkalsß;a;d" wyia.õj’" fmïnr uOq jeks Ñ;%mg j, rx.Orhl= f,io Tyq odhl;ajh ,ndÿkafkah'

wjia:d lsysmh§ fyf;u iïudkfhkao msÿï ,nd ;sfí'

nkaÿ, ú;dkf.a uy;df.a foayh wo fnd/,a," chr;ak u,aYd,dfõ ;ekam;a lr ;efnk w;r 4 jk n%yiam%;skaod th l,dNjfka ;ekam;a lr ;nk nj mjqf,a m%ldYlfhla i|yka lf<ah'

tÈk iji 4'00 g fnd/,a, lk;af;a§ wjika lghq;= isÿlsÍug wfmalaId lrk nj Tyq jeäÿrg;a lshd isáfhah'

Y%S ,dxlsl ;reKshf.a urKh wNsryilao
´iafÜ%,shd fmd,sishg ielhla

^ikaki 2015 wf.da 29& WmdêOdÍ Y%%S ,dxlsl ;reKshla TiafÜ%,shdfõ" isâks ys Thl .s<S ñhhdu iïnkaOfhka mÍlaIKhla meje;aùug úfYaI fmd,sia lKavdhula m;alr ;sfí'

TiafÜ%,shdfõ" isâks" fudJdflda ys ksjdi ixlS¾Khl tu ;reKsh" wehf.a fidfydhqrd yd mshd o iu.ska jir lsysmhl isg jdih lrñka isg we;'

miq.sh ^26& wÕyrejdod rd;%S 7'30g muK ish fidfydhqßh lEug hula f.k taug ksjiska msg;aj f.dia we;s nj;a" tÈk rd;%S weh ksjig fkdmeñKs nj;a" wehf.a fidfydhqrd jk iyka rdcmlaI ‍TiafÜ%,shdkq fmd,Sishg mjid ;sfí'

ksjig óg¾ .Kkdjla ÿßka msysá Thl ;u fidfydhqßhf.a isrer miqÈk WoEik ;sfnk whqre ;uka ÿgq nj o fidfydhqrd fmd,Sishg mjid we;' ta wkQj mÍlaIK mj;ajk TiafÜ%,sshdkq fmd,Sish fï i|yd iS'iS'à'ù leurd o¾Yk o Wmfhda.s lr .kakd nj úfoia udOH jd¾;d lrhs' ñh.sh ;reKsh iald*hla me<| isák whqre iSiSàù leurd j, igykaj we;s w;r wef.a u< isref¾ f.< jgd jQ iald*h thu±hs fmd,sish fidhhs'

wóId rdcmlaI ^31& ish fidfydhqßh ;u mjqf,a isá olaI;u flkd nj;a weh ke;sùu ord.; fkdyels nj;a fï ms<sn|j woyia olajñka iyka rdcmlaI fidfydhqrd;a ñh.sh ;reKshf.a mshd;a fmd,Sishg mjid ;sfí'

fuu urKh iel iys; neúka fï .ek mÍlaIKhla lrk f,ig Tjqka ta wkQj fmd,Sishg oekqï§ we;'

ñh.sh ;reKsh f;dr;=re ;dlaIK WmdêOdßKshl nj mejfik w;r weh TifÜ%,shdjg f.dia we;af;a 2009 jif¾§h'

 

wekavD chudkak wNdjm%dma; fjhs
^ikaki 2015 wf.da 29& cd;sl yd cd;Hka;r w.ehSug ,lajqKq m%ùK leurd wOHlaI "Ñ;%mg wOHlaI yd ksIamdol wekavD chudkak uy;d wNdjm%dma; fjhs' 1943 § ó.uqfõ Wm; ,o wekavDD chudkak wjika ld,fha§ b;d,sfha úiQ ;u orejka iu. Ôj;a jQ w;r wNdjm%dma; jk úg 71 jeks WmkaÈkhg wdikakfha isáfhah'

ms<sld frda.S ;;a;ajhla fya;=fjka b;d,sfh ys m%;sldr ,​nñka isáh§ fyf;u wjika yqiau fy<Q nj mjqf,a idudðlfhla i|yka lf<ah'

Tyq úiska leurd wOHlaIKh l< ydr,laIh" w;S;fhka l;djla" urejd iu. jdfia" y|hd" isysk f,djla" m<Õeáfhda" yxi ú,la" ;=kafjks hduh" iqoa§,df.a l;dj" isß ueÿr" mjk r¿úh" hfidaud" ux., ;E.a." úis±,jeks Ñ;%mg iïudkhgo md;%ù ;sfí'

uerjrKhlg jqK;a wms ,Eia;shs - wkqr l=udr
w¾;dm,hg ÆKq f.ähg ;j;a nÿ

wdkhksl w¾;dm,a iy f,dl= ¨kq i|yd wh lrk úfYaI fj<| NdKav noao kej; j;djla jeä lsÍug uqo,a wud;HxYh ;SrKh lr ;sfnk nj jd¾;dfjhs'

ta wkqj w¾;dm,a lsf,dajla i|yd wh flfrk noao remsh,a 15 isg remsh,a 40 olajd by< oud we;s w;r f,dl= Ækq lsf,dajla i|yd wh lrek noao remsh,a 25 isg remsh,a 35 olajd by< oud we;s nj uqo,a wud;HxYh i|yka lrhs'

fuh ksfhdacH weu;sg ov fld< ,shQ ksid megÆ kvqjla - kS;s{ lshhs

^ikaki 2015 wf.da 22& w,a,ia ,nd.ekSfï isoaêhla iïnkaOfhka fpdaokd ,en isák fmd,sia ks,Odßka fofofkl=g fld<U uydêlrKh wem kshu lr ;sfí'

kvqfõ m<uq ú;a;slre uE;lÈ olaIsK wêfõ.s ud¾.fha wêl fõ.fhka ßh meoùfï isoaêhg wod<j ksfhdacH weu;s fyaud,a .=Kfialrg ov uqo,a f.ùug kshu l< iqñkao iuka keu;s fmd,sia ks,Odßhd nj i|ykah'

fojk ú;a;slre jkafka foaYdka l=udr nKavdr keu;s fmd,sia ks,Odßfhls'

2009 jif¾ uehs ui 25 jkod u;ameka fnda;,a /f.k .sh ldka;djlg tys ;snq u;ameka fnda;,a m%udKh wvq lsÍug i|yd m<uq ú;a;slre remsh,a 1000la ,nd.;a w;r wfkla ú;a;slre remsh,a 10 000la ,nd.;a njg;a fpdaokd t,a, ù ;sfí'

ú;a;slrejka fjkqfjka fmkS isá kS;s{ wkqr ueoafof.dv uy;d wêlrKh yuqfõ lshd isáfha fuu kvqj kS;suh jYfhka mjrk ,o kvqjla fkdj ksfhdacH weu;sjrfhl=g ov .eisfï rdcldßh l< iqñkao iukaf.ka m,s.eksu i|yd Tyqg tfrysj f.d;k ,o kvqjla njhs'

bÈßm;a jq lreKq ie,ls,a,g .;a fld<U uydêlrK úksiqre ,,s;a chiqßh uy;d ú;a;slrejka fofokdg remsh,a 25 000 ne.ska uqo,a wem yd remsh,a ,laI 05 ne.ska jQ Yßr wem folla u; uqod yeßug ksfhda. lf<ah'

kvqj iema;eïn¾ ui m<uq jeks Èk h<s le|úug kshñ;h'

iaj¾K mqia;l iïudkhg ks¾foaYs; wjika fmd;a my m%ldYhg m;afjhs
^ikaki 2015 wf.da 22&  Y%S ,xld fmd;a m%ldYlhkaf.a ix.uh ixúOdkh lrk iaj¾K mqia;l iïudk Wf<, 2014 iema;eïn¾ 06 jk Èk fld<U nKavdrkdhl cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfõ § meje;afõ' fujr meje;afjkafka tys wg jk iïudk Wf<, hs' tu iïudk Wf<f,a wjika jghg ks¾foaYs; lD;s my udOH fj; ksl=;a fldg we;'

fujr úksYap uKav,h fj; m%ldYk lD;s 106 la ,nd § ;snq w;r ta ish,a, wdh;khla f,i ,shdmÈxÑ ù we;s m%ldYk wdh;k fj;ska 2013 jif¾ m%ldYs;" lD;s úh' tu lD;s w;=ßka úksYap uKav,h m<uqfjka u lD;s 26 la f;dard .;af;ah' blaì;s bka lD;s 17 la f;dard .;af;a úksYaph ukav,fha nyq;rhlf.a leue;a; u; h' B<Õ jgfha § m<uq jghg iqÿiq lD;s 10 la m%isoaêhg m;a flreK w;r wo m%ldYhg m;alr we;af;a tu lD;s oyh w;=ßka wjika jghg iqÿiq lD;s 05 hs'

tu lD;s my" f,aLl f,aÅldjka iy m%ldYk wdh;k my; oelafõ' 

• uf.a wdorKSh hlaIK -uxcq, fjäj¾Ok -iu m%ldYk
• ;drd uf.a foõ ÿj -ksYaYxl úfÊudkak -úo¾Yk m%ldYk
• l=reÆ yoj; -,shkf.a wurlS¾;s -iqri m%ldYk
• ußhd isf,daksld jia;=j -mS'î' chfialr -úo¾Yk m%ldYk
• mdo hd;%d -tßla b,hmamdrÉÑ -f.dvf.a m%ldYk
bkak kvh uosjg ;j;a folla

^ikaki 2015 wf.da 21& md¾,sfïka;= uka;%S m%Nd .fkaIka iy mS' È.ïnrï hk uy;ajreka ksfhdacH wud;Hjreka f,i wo Èjqreï § ;sfí'

ckdêm;s udOH tallh i|yka lf<a" wo fmrjrefõ wr,sh .y ukaÈrfha§ ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d bÈßfha Tjqka Èjqreï ÿka nj h'

ta wkqj" m%Nd .fkaIka uy;d úÿ,s ikafoaY yd f;dr;=re ;dlaIK ksfhdacH wud;Hjrhd f,i;a mS' È.ïnrï uy;d cd;sl NdId yd iudc taldnoaO;d ksfhdacH wud;Hjrhd f,i;a Èjqreï ÿkay'

ufya, fjkqfjka ðmaiSia .Shla .hhs
Tiafg%,shdfõ Y%S ,dxlsl isiqka fofofkla trg cd;sl ks¾NS; iïudkfhka msÿï ,n;s

^ikaki 2015 wf.da 18& Tiafg%,shdfõ fjfik Y%S ,dxlsl isiqka fofofkl= trg ‘cd;sl ks¾NS;‘iïudkfhka msÿï ,eîug iqÿiqlï ,nd ;sfí'

2012 jif¾ uelafvdk,aâ wdh;khlg wdhqO ikakoaOj lvd jeÿKq uxfld,a,lrefjl= Ôú; wjodku fkd;ld fu,a, lsÍu iïnkaOfhka fuu iïudkh ,eîug Tjqka iqÿiqlï ,nd we;s nj ixúOdhlhska úiska wo^18& ks, jYfhka ksfõokh lr we;ehs trg mqj;a fiajd wkdjrKh lrhs'

´iafg%,shdfõ úlafgdaßhd m%dka;fha fujr iïudkh i|yd 12 l muK msßila ks¾foaYù isá nj;a" Tjqka w;=ßka Y%S ,dxlsl isiqka fofokd wod< iïudkhg ysñlï lshk nj;a i|ykah'

liqka m%kdkaÿ iy bIdka p;=rx. hk fofokdg fuf,i ‘cd;sl ks¾NS;‘ iïudk ,eî we;s kuq;a th ks, jYfhka m%odkh lrkq ,nkafka t<fUk jif¾ meje;afjk cd;sl iïudk Wf<f,a§ neõ jd¾;d fõ'

uqo,a whleñ uqo,a .Kka lrñka ld¾hnyq, ù isáh§ fjia uqyqKla me<| .sks wúhla .;a mqoa.,fhla t;ekg iómfjkq ;ud ÿgq nj;a" Tyq w,a,d .kq yels fj;ehs ;udg úYajdihla we;sjQ neúka tflfKysu mek Tyqj ìug fmr<d.;a nj;a liqka m%kdkaÿ trg 7News fiajhg mjid ;sfí'

fma%ulS¾;s o w,aúia >d;kh - uf.a fmd; lshjkak - ks¾u,d fmd,sishg lshhs

fma%ulS¾;s o w,aúia >d;kh iïnkaOfhka miq.shod ckudOHh fj; isÿlrk ,o m%ldYhla iïnkaOfhka m%Yak lsÍug 14 jk od fld<U wmrdO fldÜGdih yuqjg muqKqjk ,o ks¾u,do w,aúia úiska wod< >d;kh iïnkaOfha ;ud ,shQ fmd; lshjk f,i okajd fmd,Sisfhka msg;g meñKs nj jd¾;dfõ'

fï ms<snoj woyia oelajQ ks¾u,d o w,aúia ioyka fldg isáfha ;ud ckudOH fj; lr we;s m%ldYh nrm;, nj;a ta iïnkaOfhka m%Yak l< nj;a tajdg ;ud okakd mßÈ W;a;r ÿka nj;ah' tfiau ;uka tjeks m%ldYhla isÿlrkafka wehso hkak ms<sno m%Yak lsÍfï§ fma%ulS¾;sf.a >d;kh iïnkaOfhka lshjqkq fmd; uq, isg lshjkakehs lshd ;ud msg;a jQ nj ks¾u,d o w,aúia ioyka lr isáhdh'

weh jeäÿrg;a ioyka lr isáfha ;udf.ka fmd,Sish by,ska wd m%Yak lsysmhla weiQ nj;a tajdg ;ud W;a;r §ug iQodkï fkdjk nj mejiQ nj;ah'

miq.sh 31 jk od fma%ulS¾;s o w,aúia iurejg iu.dój Tyq kñka ud¾.hla kï l< wjia:dfõ ks¾u,d o w,aúia úiska fma%uls¾;s >d;kh .ek ckm;sjrhdg okajd isá fma%ulS¾;s >d;lhd Tn fijfka hk m%ldYh iïnkaOfhka ckudOHhkays m< jQ jd¾;djka fuu leoùug fya;= jQ njo ioyka úh'

l=vd ±jeka;hd wo wjika jrg fgiaÜ msáhg nishs

^ikaki 2015 wf.da 14& Y%S ,xldj ìysl< iqmsß l%slÜ l%Svl ufya, chj¾Ok iyNd.s jk wjika fgiaÜ ;r.h wo fld<U tiatiaiS msáfha§ wdrïN fjhs' fï Tyqf.a 149 jk fgiaÜ ;r.hhs' fgiaÜ b;sydifha jd¾;d msg jd¾;d msysgqjd we;s ufya, fï jk úg Y;l 34 la iy w¾O Y;l 49 la iys;j fgiaÜ ,l=Kq 11756 la /ialrf.k isáhs' fgiaÜ Wvmkaÿ 202 la ;u .sKqug ner lr .ksñka mkaÿ rlskakl= f,io ufya, b;sydi.; fjhs'

—Tyq úY%du .ekSu .ek wmg lK.dgqhs' Tyq fjkqfjka fï fgiaÜ ;r.h b;d fyd¢ka l%Svd lr ch.%yKh ,eîu wfma wfmalaIdjhs˜ Y%S ,xld msf,a kdhl wekacf,da ue;sõia lshhs' —Tyq kjl l%svlhkag b;d ´kElñka w;ys; ÿkak l%Svlfhla' Tyq ke;s wvqj mqrjkak wudrehs˜ ue;sõia ;j ÿrg;a mjihs'

,dnhs ,dnhs'' ,xldfõ wdpd¾h Wmdêhla fvd,¾ 3500

Y%S ,xldfõ ffjoH yd wdpd¾h Wmdê bkaÈhdfõ fvd,¾ 3"500 l uqo,lg wf,ú lsÍug we;s nj The New Indian Express mjihss'

‘<ud whs;sjdislï wruqo,‘kï wdh;kfha úOdhl wOHlaI" jdiqfoaj I¾ud" ;udf.a ld¾hd,hg meñKs mqoa.,hska fofofkl=f.ka f;dr;=re úuiSfï§ fï neõ wkdjrKh ù we;s nj The New Indian Express mqj;a fiajh fmkajdfohs'

fvd,¾ 3"500 l uqo,a f.ùfuka miq ;udf.a iudc fiajh fjkqfjka wdpd¾h Wmdêhla Y%S ,xldfjka ,nd.; yels nj wdkkaoa yd iqf¾Ia hk fofokd mejiQ neõ I¾ud lshd isáhs'

újD; cd;Hka;r wkqmQrl ffjoH úYajúoHd,h^Open International University of Complementary Medicines ^OIUCM& hkqfjka fld<U mj;akd Wiia wdh;khlska fuu wdpd¾h Wmdê msßkeuQ nj Tjqka fy<sorõ lr ;sfí'

fuf,i Wmdê ,nd.;a Woúh bkaÈhdfõ lgqÑls;ail" fydañfhdam;s" wdhq¾fõo ffjoH wd§ lafIa;%j, m%dfhda.sl mqyqKqj,o ksr; jk njo jd¾;d fõ'

‘újD; cd;Hka;r wkqmQrl ffjoH úYajúoHd,h mdGud,d 11 la nex.f,darh" uqïndhs" ;ñ,akdvq yd flar, hk m%foaYj, mj;akd YdLd wdh;k u.skao mj;ajdf.k hk nj;a" tlai;a ckmoh"Ökh"´iafÜ%,shdj" mlsia:dkh wd§ ;j;a rgj, isgo tlS mdGud,d wOHhkh l< yels nj;a The New Indian Express mqj;a fiajh wkdjrKh lr ;sfí'

frfnld ks¾u,S wNdjm%dma; fjhs

^ikaki 2014 wf.da 13& fjoydñfka fg,s kdgHfhka jvd;a l;d nyg ,lajQ m%ùK rx.k Ys,amsKS frfnld ks¾u,S wNdjm%dma; úh'

ñh hk úg 49 yeúßÈ úfha miqjQ weh uyr.u ms<sld frdayf,a m%;sldr ,nñka isáh§ fuf,i Ôú;laIhg m;ajQ nj jd¾;dfjhs''

frfnld ks¾u,S uy;añh jE Èh /,a," filal=f.or" Ôú;h iqkaorhs lma iqjyial,a" rka;,sh j,õj" fudKr;ekak" wld, ikaOHd" ñKsmqr ygk" wdorjka;fhda" ksi, Èh ii, úh" oඬqniakdudkh" lvq¿ ;yxÑh" Èh idhï" foodyla wd§ ks¾udK ;=<ska ish rx.k fl!I,Hh fmkaùug iu;a jqjdh'

fï w;r Ôú; rÕ uvf,ka iuq.;a rx.k Ys,amskS frfnld ks¾u,S uy;añhf.a wjika lghq;= fyg fnd/,a, lk;af;a§ isÿ lsÍug o lghq;= fhdod ;sfí'

ìkqr iy osuq;a g fgiaÜ jru

Y%S ,xldj iy mlsia:dkh w;r wf.daia;= 14 jk osk fld<UoS meje;aùug kshñ; fojk iy wjika fgiaÜ l%slÜ ;r.fha ixÑ;hg 19 yeúßÈ ìkqr m%kdkaÿ iy Èuq;a lreKdr;ak le|jd ;sfí'

ta" w;sf¾l l%Svlfhl= f,i isá p;=rx. l=udr yd wdndOhlg ,lajQ kqjka m%§ma fjkqjghs'

fhdjqka l%Svl ìkqr m%kdkaÿ fld<U ã'tia' fiakdkdhl úoHd,fha iy 19ka my< cd;sl lKavdhfï kdhlhd o fõ'

forg w;r fojk fgiaÜ ;r.h ,nk 14 jk od fld<U tia'tia'iS' msáfha§ meje;aùug kshñ;h'

fuh ufya, chj¾Okf.a wjika fgiaÜ l%slÜ ;r.h ùu o úfYaI;ajhls'

ix.d ;j;a jd¾;djla ;nhs - oeka wxl tl Tyqh

mlsia:dkq lKavdhug tfrysj jeäu Y;la ,nd.;a ms;slrejd njg m;afjñka l=ud¾ ix.laldr cd;Hka;r fgiaÜ msáfha 37 jeks Y;lh ,nd .ekSug wo ^wf.da 9& iu;aúh'

Y‍%S ,xld iqmsß ms;slre l=udr ix.laldr wka;¾cd;sl fgiaÜ ms;slre j¾.SlrKfha wxl tfla ia:dkhg h<s m;aj ;sfí'

mdlsia;dkhg mej;s fgiaÜ ;r.fha§ ix.laldr /ial< ,l=Kq 242 fya;=fjka Tyqg fuu Wiiaùu ,eî ;sfí'

fuf;la fmruqfKa miqjQ ol=Kq wm‍%sldfõ ta'î' äú,sh¾ia fojeks m;aj we;s w;r Y‍%S ,xld kdhl wekacf,da ue;sõia miajeks ia:dkfha isà'

j¾.SlrKh wkqj uq,a ms;slrejka oi fokd fufiah'

l=ud¾ ix.laldr
ta' î' äú,sh¾ia
yISï wï,d
fâúâ fjdak¾
wekacf,da ue;sõia
Isjkdßka pkao%fmda,a
uhsl,a la,dla
ñiand W,ayla
frdia fÜ,¾
hqksia Ldka

úfoaY fiajhg .sh l, wkqrl=udr fy<sorõ lrhs- ;dkdm;s fiajhg ßx.d.;a foaYmd,l kEoE nqre;a; -
Highslide JS
n¨ fmdaiag¾ .ik n,a,ka fidhkq

ksoyia udOH jHdmdrfha leojqïl/" iqks,a chfialr iy isú,a iudc l%shdldßks ksu,ald m%kdkaÿf.a ÿrl:k wxl Ndú;d lrñka fnd/,a,"urodk m%foaY j, fmdiag¾ .id ;sfnk nj jd¾;d fõ' n,a,ka úlsKsug we;s nj ioyka lrñka tu fmdiag¾ w,jd we;s nj jd¾;d jk w;r wm l, úuisulÈ iqks,a chfialr ioyka lf,a wo Woeik isg úúO mqoa.,hka ;ukaf.a ÿrl:khg l;d lrk njhs'

kj kd.ßl ie,eiau wkqj fnd/,a, iy urodk k.r wdY%S;j wdrlaIl leurd moaO;shla l%shd;aul jk w;r wjYH;dj ;sfí kï fï jeks oe lrk mqoa.,hka fldgq lr .eksu b;d myiqh'

miq.sh ld,isudfõ rch u.ska udOH yd iudc l%shdlßka b,a,lal lr u¾oKhka l%shd;aul lr ;snq w;r iqks,a chfialrg ÿrl:kh yryd ur”h ;¾ck isÿl, w;r tu l%shdjkag iïnkaO mqoa.,hka fï jk f;la w;a wvx.=jg f.k kE'

http://lankanewsalert.com/
ud,sx. Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh fyd,a,k oÕ mkaÿjla ouhs
peïmshkaia‌ ,S.a ;r.dj,sfha§ uqïudhs bkaähkaia‌ lKa‌vdhu ksfhdackh lsÍug ;SrKh lsÍfuka ,efnk uqo,ska fuf;la‌ l%slÜ‌ l%Svlhkag wvqmdvqjla‌j meje;s msyskqï ;gdlh wvqj msßueiSfï wjia‌:dj Wod ù we;s nj iqmsß fõ. mkaÿ hjk l%Svl ,is;a ud,sx. i|yka lrhs'

Y%S ,xldfjka iqÿiqlï ,o io¾ka tla‌ia‌m%ia‌ lKa‌vdhug l%Svd fkdfldg uqïndhs bkaähkaia‌ ms, ksfhdackh lsÍug ;SrKh lsÍu;a iu.u ud,sx.g fkdfhl=;a úfõpk t,a, jqKq w;r thg m%;spdr ola‌jñka ud,sx. tu woyia‌ m< lr isáfhah'

úfYaI rEmjdyskS jevigyklg tla‌fjñka jeäÿrg;a woyia‌ oela‌jQ Y%S ,xld úia‌ihs$20 kdhlhd" ~~l%slÜ‌ l%Svd lsÍfï§ msyskqï l%Svdfõ fh§u wksjd¾h lreKla‌' kuq;a wms mqyqKqùï lrk wd¾' fma%uodi l%Svdx.Kfha ta myiqlu keye' uu ys;k úÈhg msyskqï ;gdlhla‌ bÈlsÍu i|yd remsh,a ,la‍I 150 ;a 175 l muK uqo,la‌ jeh fjkjd' tal ksid uu uqïndhs ms,g l%Svd lsÍfï§ ,efnk uqo, ta wvqmdvqj msßuid .ekSu i|yd fhduq lrkak mqÆjka~~ hkqfjka i|yka lr isáfhah'

uqïndhs ms,g ud,sx.f.a iyNd.s;ajh ia‌Òr ùu;a iu. tu n,OdÍyq Y%S ,xld l%slÜ‌ fj; remsh,a ,la‍I 150 l uqo,la‌ ,nd§ug tlÛ ù ;sfí' hï f,ilska ud,sx. io¾ka tla‌ia‌m%ia‌ lKa‌vdhu ksfhdackh lrkafka kï tu uqo, Y%S ,xldjg wysñ jkq we;' fuys§ jeäÿrg;a woyia‌ ola‌jd isák ud,sx." ;uka uqïndhs ms,g l%Svd lsÍug ;SrKh lsÍu;a iu. kjl l%Svlhl=g cd;Hka;r ;r.dj,shlg iyNd.sùfï wjia‌:djo Wodjk nj i|yka lr isáfhah'

flfia kuq;a Y%S ,xld l%slg wdh;kh fuu uqo,a n,dfmdfrd;a;=j bkafka ;uf.a kdia;sldr úhoï yd Kh ;=reia f.jd .ekSug jqj ud,sx.f.a fhdackdj uÛyer hdug l%slÜ wdh;khg fkdyels jkq we;
{dkidrg tfrysj kvq odkjd - rdð;

.fï mkaif,a§ isjqre wer,d fld<Ug weú;a ;ksfhka isjqre weo.;a fï {dkidr ysñ ug lrk fpdaokdj,g tfrysj ud wêlrKhg hkjd' tys§ Tmamq l< hq;=hs ud .xcd ìiakia lrkjo l=vq ìiakia lrkjo lshd hehs ëjr weue;s rdð; fiakdr;ak ioyka lr isà'

Tyq fï nj ioyka lr isáfha fndÿ n,fiakd ixúOdkfha uy f,alï .,fndvw;af;a {dkidr úiska udOH yuqjla leojñka rdð; fiakdr;akf.a î'tï'ví,sõ jdyk Ndú;hg .ksñka flar, .xcd jHdmdrh Tyq úiska isÿlrk njg yd l=vq jHdmdrhg fukau uqyqÿ l+ve,a,ka msgrg heùfï cdjdrula isÿlrk njg l< m%ldYhg ms<s;=re foñks'

fndÿ n, fiakd ixúOdkfha uy f,alï ;ek tys§ ioyka fldg isáfha " ëjrhkaf.a m%Yakj,g ms<s;=re fkd§ ëjr ck;dj uyuÛg weo oud" weu;slfï kdufhka uyd fydrlï /ila lrk wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d ms<sn| ishÆ f;dr;=re wod< wxY fj;g ,nd § we;s neúka Tyqg kS;sh l%shd;aul jkq we;ehs ;uka is;k nj;a fï ms<sn|j ryia fmd,Sishg" w,a,ia yd ¥IK úu¾Yk fldñiug yd ckdêm;s úu¾Yk lñgqjg f;dr;=re ,nd § we;s neúka" Tjqka l%shd;aul jqjfyd;a Èk ;=kla jeks flá ld,hl§ rdð; wud;Hjrhdf.a ¥IK" jxpd l%shd fy<slr.; yels njhs'

fï iïnkaOfhka jeäÿrg;a woyia oelajQ weue;s rdð; fiakdr;ak ioyka fldg isáfha fndÿn, fiakd ixúOdkfha uyf,alï .,f.dvw;af;a {dkidr iajdóka jykafia úiska ;ud î'tï'ví,sõ' fudg¾ r:hlska flar< .xcd m%jdykh lrk njg i|yka lr ;sfnk nj;a" tfy;a ;udg ;sfnkafka rdcldß jdykh muKla neúka wod< lreKq Wkajykafia úiska wêlrKfha§ Tmamq l< hq;= nj;a ta ysñhkag tfrysj wêlrK l%shdud¾. .ekSug wjYH lghq;= Bfha ^05od& isÿl< nj;ah'

´fk fj,djl w.ue;slu od,d hkak iQodkï - Èuq

;ud w.ue;slu ndr.;af;a fldaÜ tlla wefÕa od.kakd wdldrfhka nj;a" ´kEu fudfyd;l w.ue;s ;k;=r yd nqoaO Ydik weu;s Oqrh w;yer hdug iQodkï nj;a w.%dud;H È'uq' chr;ak uy;d mejiSh'

w.%dud;H Oqrhg fyda nqoaO Ydik weu;s Oqrhg fjk;a flfkl= m;alrkjdg ;udf.a lsisÿ úreoaO;ajhla ke;ehso chr;ak uy;d i|yka lf<ah'
fld<U msysá w.%dud;H ld¾hd,fha Bfha ^06od& iji meje;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ fyf;u fuu woyia oelaùh'

;udf.a lka weiSfï hï wdndOhla ;snqK;a iïmQ¾Kfhka ìysß ke;ehso" weia fyd|gu fmfkk njo" ´kEu jevla ;ksju lr.ekSfï yelshdj ;sfnk njo Tyq m%ldY lf<ah'

lkaweiSfï wdndOhla ;snqKq neúka óg ál l,lg fmr wefußldjg f.dia Y,Hl¾uhla lr.;a njo w.ue;sjrhd mjid isáfhah';ud iu. fm!oa.,sl ;rylska isák iuyre ta ksid ;udf.a wvqmdvq .ek l;d lrk njo ta uy;d lSh'

tfy;a tla lf,l wefußldfõ w.ue;sjrfhl= frdao mqgqfjka md¾,sfïka;=jg .sh nj;a" ta .ek lshñka trg lsisÿ udOHhla mqj;a jd¾;d fkdl< nj;a ta uy;d i|yka lf<ah'

ckdêm;sjrhdg iqÿi wfhl= w.ue;s f,i m;alsÍug bv i<id §u i|yd Èuq chr;ak uy;dg b,a,d wiajk f,i n, lrkakehs miq.shod NslaIQka msßila uykdysñjrekaf.ka b,a,Sula lr ;snqKs

cd;sjdohg wd.ïjdohg yd f.da;%jdohg tfrysj
ufya, fgiaÜ ls‍%lÜ lS‍%vdfjka úY‍%du .kakg hhs
fgiaÜ ls‍%lÜ lS‍%vdfjka úY‍%du .ekSug ufya, chj¾Ok ;SrKh lr ;sfnkjd' YS‍% ,xld ls‍%lÜ wdh;kfha m‍%Odk úOdhl ks,OdÍ weIa,s o is,ajd uy;d fj; Tyq fhduq flreKq ,smshl ta nj i|yka'

flfia fj;;a wksoaod wdrïN jk ol=kq wms‍%ldjg tfrys fgiaÜ ;r.dj,sfha§ fukau bka wk;=rej YS‍% ,xldj iyNd.s jk mlsia;dk iu. jk fgiaÜ ;r.dj,sfha§o ufya, YS‍% ,xld lKavdhu ksfhdackh lrkq we;s' wk;=rej ;uka fgiaÜ lS‍%vdfjka úY‍%du .kakd njhs Tyq úiska YS‍% ,xld ls‍%lÜ wdh;kfha m‍%Odk úOdhl ks,OdÍjrhd fj; hjk ,o ,smsfha jeäÿrg;a i|yka jkafka'

fï jk úg 37 jeks úfha miqjk ufya, fï olajd iyNd.s ù we;s fgiaÜ ls‍%lÜ ;r. ixLHdj 145la' bksu 244la lS‍%vd lr we;s Tyq ,l=Kq 11"493la /ia lrf.k ;sfnkjd' ,l=Kq ,nd .ekSfï idudkH 50 hs oYu tlhs wgla' Y;l 33lao " w¾O Y;l 43lao ufya,f.a fgiaÜ ls‍%lÜ jd¾;dj,g we;=<;a'

Tyq bksul§ /ialrf.k we;s jeäu ,l=Kq ixLHdj 374la jkjd' YS‍% ,dxlsl ms;slrefjl= fgiaÜ bksul§ /ia l< jeäu ,l=Kq ixLHdjo thhs' mkaÿ rlskafkl= f,i Wvmkaÿ 197la /lf.k we;s ufya, mkaÿ hjñka lvqÆ 6la ojdf.k ;sfnkjd' YS‍% ,xldfõ fuf;la ìys jQ id¾:lu fgiaÜ kdhlfhl= f,ihs we;eï úpdrlhka ufya, y÷kajd fokafka' Tyq úiska kdhl;ajh ord we;s fgiaÜ ;r. ixLHdj 38la' tajdhska 18l§ YS‍% ,xldj ch.‍%yKh lrd legqj hdug ufya, iu;ajqKd'

bl=;a mkaÿjdr úiaihs úiai f,dal l=i,dk ;r.dj,sfhka miq úiaihs úiai lS‍%vdfjkao úY‍%du .ekSughs ufya, ;SrKh lf<a' ta wkqj mlsia;dkh iu. ;r.dj,sfha miq tlaÈk ;r. i|yd muKla ufya, YS‍% ,xld lKavdhu ksfhdackh lrkq we;s'
weish hq;=u foiqula
ikaki Tka,hska kj Bfï,a ,smskh
ikaki Tka,hska kj Bfï,a ,smskh sannasaonline@gmail.com nj lreKdfjka i<lkak'
{dkidr ysñ w,a,kak idlaIs ke;s nj lSu kS;s úfrdaëhs - Wmq,a chiQßh
fmd,sia udOH m%ldYljrhd úiska wÆ;a.u .egqug iDcqj iïnkaO fndÿn, fiakd ixúOdkfha uy f,alï .,fndv w;af;a {dkidr ysñ w;awvx.=jg .ekSug idlaIs ke;s nj lSu kS;s úfrdaë nj Y%S ,xld kS;s{ ix.ufha iNdm;s Wmq,a chiQßh ioyka lr isà'
fndÿ n, fiakd ixúOdkh fyda tys f,alï .,f.dv w;af;a {dkidr ysñhka .egqïj,g wkqn, fok m%ldY l< njg idlaIs ke;ehs fmd,sish lrk m%ldYh m%;slafIam lrk kS;s{ ix.ufha iNdm;sjrhd" ta i|yd ´kE ;rï idlaIs udOHj, iy hQáhqí jeks udOH cd,j, igykaj ;sfnk njo mjid isáfhah'

fï ksid fmd,Sish tjeks idlaIs fkdue;s nj mjikjd kï idlaIs we;s nj fmkajd § wms kS;s m;sjrhd yryd fmd,sishg ksfhda. lrùug lghq;= lrk njo ioyka lr isáfhah'

Wmq,a chiQßh jeäÿrg;a ioyka lr isáfha fmd,Sishg fuu .egqu kj;d ,Su ioyd wjia:dj ;snQ nj;a ta ioyd fmd,Sish ueÈy;a fkdjQ nj;ah'

Tjqka fld<U§ isiqka Woaf>daIKh lrk úg wêlrKfhka jdrK ksfhda. f.k tajd keje;aùug lghq;= lrkjd kuq;a fujeks ìysiqkq l%shdoduhka k;r lsÍug fmd,Sish mshjr fkd.kakd njo ioyka lr isáfhah'
fïl fyK .yk wmrdOhla - md,s; f;jrmafmreu
fïl ria;shdÿldrhkaf.a rgla njg m;afj,d
fírej, isÿùï fiùug ckdêm;s fldñiula m;alrkak - wd.ñl iuq¿j b,a,hs

wÆ;a.u yd fírej, we;sjQ .egqïldÍ ;;a;ajhkag j.lsjhq;a;ka fidhd ksis oඬqjï ,nd§u i|yd jydu ckdêm;s fldñiula m;alrk f,i wd.ñl iuq¿j ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.ka b,a,Sula lrhs'ksYaÑ; ld,hlg iSud jk f,i fuu fldñiu m;alr ishÆ mÍlaIK läkñka ksud l< hq;= njo wd.ñl iuq¿j wjOdrKh lrhs'

ishï uyd ksldfha fldaÜfÜ md¾Yajfha jev n,k uydkdhl wdpd¾h b;a;Emdk Oïud,xldr wkqkdysñ" Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fha l=,m;s uydpd¾h fn,a,kaú, úu,r;k wkqkdysñ yd fldaÜfÜ Y%S kd. úydrdêm;s udÿ¿jdfõ fidaNs;" kdrdfyakamsg wNhdrdudêm;s uqre;af;Ügqfõ wdkkao urodk" Y%S ,xld úoHd,hdêm;s kdf.dv wurjxY" ;skshdj, md,s; hk kdysñjre yd fld<U w.ro.=re ue,alï rxð;a ldÈk,a;=ud" ÿ,sma Ñflard w.ro.=re;=ud we;=¿ ro.=rejreka yd ujq,ú;=uka,df.ao iyNd.S;ajfhka kdrdfyakamsg wNhdrduhg ^17& /iajQ wjia:dfõ§ wd.ñl iuq¿j by; ;SrKhg t<eUqKs'

lsisjl=g kS;sh w;g f.k l%shd lsÍug bv fkdÈh hq;= nj;a fujeks isoaê ksid wkd.;fha§ n,j;a jHik isÿùug bv we;s nj;a fuys§ wd.ñl kdhlhka wjOdrKh lr ;sfí'fndfyda fldñIka ;=<ska isÿjQfha m%Yak hg .eiSula ñi úi£ula fkdjk nj wjOdrKh l< wdpd¾h b;a;Emdk Oïud,xldr wkqkdysñfhda fuu isoaêhg m;alrk fldñiu tfia fkdúh hq;= hehs wjOdrKh l<y' fuu fldñiu udihla fyda Bg wdikak ld,hla i|yd m;alr läkï úi÷ula ,nd.; hq;= hehso wkqkdysñfhda mejeiQy'

tfiau uqia,sïjreka jeämqr fjfik m%foaYj, Tjqka wkH cd;slhka fkdi,ld yßñka l%shdlrk nj;a kS;sh w;g f.k l%shd lsÍug hdu ksid m%Yak we;sù ;sfnk nj;a wjOdrKh l< uydpd¾h fn,a,kaú, úu,r;k wkqkdysñhka tjeks jerÈ ys;=jlaldr l%shd bÈßhg fkdúh hq;= nj;a fmkajd § ;sfí' iudcfha Ôj;ajk úg wd.ñl jYfhka fío fkdù ñksiqka f,i tlg Ôj;a úh hq;= hehs fld<U w.ro.=re ue,alï rxð;a ldÈk,a;=ud fuys§ mejeiQy'
tfiau fuu isoaêhg m;alrk fldñiug i¾j wd.ñl ksfhdackhla ;sìh hq;= hehso wd.ñl iuq¿j wjOdrKh lrhs'

yduqÿrejfka'' Tn myr fokafka nqÿkag h

k§ lïue,a,ùr | Nadee Kammellaweera

isxy, fn!oaO;ajfhka wdfõi jqKq yduqÿrejreka iy .sys uerhka uqia,sïjrekag tfrysj Èh;a lrk ;srYaÑk m%ydrhka" wmg h<s h<s;a mila lrkafka Y%S ,xldj fl;rï fõ.fhka YsIag;ajfha wdmiaig .uka lrkjdo hkakhs'

ishÆ ïf,aÉP;ajhka uqod yefrkafka" óg jir fofoyia mkaish .Kklg;a mQ¾jfhka ukqIH;ajh ms<sno w;s fYa%Iag b.ekaùï f,djg odhdo l< nqÿka jykafiaf.a kduh jxpdldÍ f,i wEod .;a" nqÿka jykafia fmrjQ isjqrg iudk weÿï mg,jd.;a" ;srYaÖk /<la úiska ùu Wyq,d.; fkdfyk wNd.Hhls'

flfia fj;;a" ÿgq .euqKq hq.fha mgkau rcH fha ïf,aÉP;ajh iqcd; lsßug fn!oaO;ajh fmdrjd .;a mq;%hkaf.a wdYs¾jdoh iy odhl;ajh ,eî ;sfnk b;sydihla Wreu wmg w;S;fha;a" j¾;udkfha;a fn!oaOd.fï kdufhka isoaO fjk isÿùï ms<sí‍o t;rï mqÿu fjkakg fohla tl w;lg ke;'

fï isÿjk úkdYh olsoa§" ke. tk is;=ú,s tald.% lr.ekSu mjd wiSreh' wfma rfÜ wkd.;h .ek oefkkafka Nhxldr fõokdfjls' wjia:djd§" foaYmd,k kdhlhkag iy Tjqkaf.a n, fiakd ksfhdað;hkag" l=ms;ldÍ" ksire m,a jpk frd;a;lska iy mmqjg oE;ska ;ä nd .ksñka lrk iq¿ rx.hlska isxy, lu fya fn!oaOlu Wis .kakd" ´kEu fõ,djl l=,mamq lr oelalsh yels" uQV iudchla njg wfma rg msßyS we;' ;ju;a WKqiu myj fkd.sh uE; w;s;fhka mjd lsisjlau bf.k .kakg iqodkï ke;s" WoaoÉp iudchla njg wm msßyS we;'

óg jir 33 g fmr hdmkh mqia;ld,hg .sks ;enQ wjia:dfõ" tï' ta kqyaudka lúhd ,shQ ‘‘nqÿka >d;kh lsÍu“ lúh fï wjia:dfõ isyshg kef.a'' nqÿka jykafia foiQ" wúysxidjdoh uq,afldg.;a" fYa%Iag nqÿ oyu woyk ol=fKka wd isxy, ñksiqkag ta id ïf,aÉP;ajhla uqod yeÍug yelsh" hkak fï lúhdg woyd .; fkdyelshs' ta ksid lú l,amkdjla f,i Tyq lshkafka" urd odkakehs lshd foaYmd,lhka úiska ;ukag mejrE ,ehsia;=fõ wh urd oukakg l,ska" finÆka uq,skau nqÿkag fjä ;nd urd oeuQ njhs' ukao" nqÿka n,d isáoa§" idyis;lajh uqod yßkakg Tjqkag fkdyels neúks' uq,ska nqÿkag fjä ;nd urd oukafka yDo idlaIsh ìola fyda ksoyia lr.kkaghs' miqj weu;sjrekaf.a Wmfoia u; nqÿkaf.a fjä jeÿKq ta foayh hdmkh mqia;ld,h ;=<g weo oud fmd;a wkQ oyilska jid .sks ;efnhs'

tod ta .sks f.k oeù yÆ ú .sfha" isxy, fn!oaOhka úiskau urd oeuQ nqÿka jykafiaf.a foayhhs'

kqyaudka lúhd tod m< lf<a" fou< ck;djg tfrysj b;d oreKq ïf,aÉP ixydrhla Èh;a lrkakg;a" ta ixydrh wkqu; lrkakg;a nqÿkag jÈk isxy, ck;djg yels jQfha flfiao hk Wyq,d.; fkdyels úiauhhs'

o¾.d k.rhka werUqKq uqia,sï ixydrhg wo kdhl;ajh fokafka" fndÿ n, fiakdfõ fn!oaO^@& NslaIQKa jykafia,d' ta n, fiakdjg by<ska kdh;lajh fokafka ljqo hkak ,xldfõ isák we;a;kag;a" f,dalgu;a ila iqola fiau meyeÈ,shs'

_fõÈldfõ isg" — Tõ hflda wms cd;sjd§hs" f;dms mdyr ye;a; n,d.kshõ˜" lshd ur ;,k .,fndv w;af;a yduqÿrejkag iy wks;a fndÿ n, fiakd fid,aodÿ idÿ,dg fn!oaOd.u fyda nqÿka jykafia iu. fyda lsisÿ iïnkaOlula ke;s nj lshkag ;rï fohla fkdfõ' kuq;a wjdidkdjka; f,i Tjqkaf.ka l=,mamq ù wdfõi ù le;s uq.=re wfudard .kafka" mkai,a hk" msß;a wyk ;uka fn!oaO hehs lshd.kakg leu;s uq,d jqKq msßila'

wm fï lshk lsisjla fndÿ n, fiakdfõ whg fyda f.daGdNh rdcmlaIg fyda lshd jevla we;s foa fkdfõ' Tjqka fï yeufoau wmg;a jvd fydÈka okakd neúks' fï ish,a, ta;a;= .ekaúh hq;af;a uq,dfõ jeà oelaflk" ck;djghs' ;uka fï lrkafka" iajhx úkdYh <.d lr .ekSu nj jgyd Èh hq;af;a Tjqkaghs'

kqyqudka lúhd tod lúfhka ta;a;= .kakkakg W;aiy lf<a thhs'

hdmkh mqia;ld,h .sks ;enQ od isg wo olajd isÿ ù we;s foa fndfydahs' wms miqlr meñKs w;S;h b;d lgqlhs' Nhxldrhs'

wo" o¾.d k.rfha .,d hk f,a iy ta f,a iu. megÆKq isjqre .ek yoj; llshk uqia,sï fyda fou< fyda isxy, lúfhl= ;j;a lúhla ,shkq we;s'

wfka fndÿ n, yduqÿrejfka" biafi,a,du nqÿka urd odkak'Th isjqre lE,a,;a .,j,d úis lrkak
Tfí uq.aO ;srYaÑklï iu. meg,S tk fndÿ kduh ksoyia lrkak'
Tng ta msku we;s fjhs'

nqÿka >d;kh lsÍu

nqÿyq fjä je§ ñheÿKy
isú,a we÷fuka ieÿKq
n< fik.
Wka jykafia >d;kh l<y
;sìK ìu T;a f,a ú,la u;
YS‍% foayh
hdmkh fmd;a .=,g we;=¿jk
mäfm< <.u
/fha w÷f¾u ) weu;sjre wdy
‘fï ku
wfma ,ehsia;=fõ ,shd ke;
b;ska fudk tfylg
urd oeuqfõ Tfyu @’
lsmS .=.=<y
‘kE i¾
jereoaola fkfuhs fï
Wka jykafiaf.a m‍%dKh fkdis|
ueiail=j;a urkakg fkdyels fjhs
wkak ta ksiduhs…’
ms<sjoka fo;s
‘yß yß
i.jkak Th foayh’
tfia lS weu;sjre
ie.jqky
isú,a ks<OdÍyq
weof.k .shy we;=<g
nqÿkaf.a YS‍% foayh
fmd;a wkQ oyilska ie.jQy th
wk;=rej
is.df,dajdo iQ;‍%h ) okajkakdyqh
oeù w¿ úh
YS‍% foayh
Oïu moho NIau ù we;

tï' ta' kqyaudka

^fï lúh" ks,d¾ tka ldisï mßj¾;kh l< ‘ifydaor mshdm;a’ fmdf;a we;=<;a lúhls&

 

wka;jdohg tfrys WoafIdaIK bkaÈhdfõ;a

miq.shod fírej, w¿;a.u m‍%foaYj, we;s l< m‍%pKavldÍ;ajhg kdhl;ajh ÿka fndÿn, fiakd ixúOdk ;ykïlrk f,i n,lrk Woaf>daIK jHdmdr Bfha ^17& Èk wïmdr" uvl,mqj yd ld;a;kal=ä k.rj,§ meje;aúKs' fuu úfrdO;d mj;ajk wjia:dj,§ k.rj, fj<|ie,a ish,a, jid oud ;snQ nj jd¾;d fõ'

fï w;r miq.shod mej;s fuu m‍%pKavldÍ;ajhg yd iuia:hla jYfhka ,xldfõ uqia,sï ck;djg tfrys C%shd;aul jk isxy, fn!oaO m‍%ydrhkag úfrdaOh olajd bkaÈhdfõ fpkakdhs kqjr Y‍%S ,xld uy flduidßia ld¾hd,h bÈßmsg úYd, Woaf>daIKhla meje;aúKs'

;ñ,akdvqfõ jdih lrk uqia,ï yd fou< ck;dj úYd, m‍%udKhla fï i|yd iyNd.S jQ nj jd¾;d fõ'

;jo fuu Woaf>daIKh úiqrejdyeÍu i|yd fpkakdhs fmd,Sish lghq;= l<o ta fkd;ld Woaf>daIKh meje;aùu fya;=fjka oyilg wdikak msßila w;a wvx.=jg f.k we;'

wka;jdohg tfrysj ;ksju úfrdaOhl fhÿk ñksid'' ksy~ nqoaêu;=kaf.a weia wef¾jd
fndÿ ne, ;%ia;fhda md¾,sfïka;= uka;%S md,s; f;jrmafmreug myr fo;s

we¢ß kS;sh ;sìh§ urkak ye¥ ldka;djka msßila fírd .ekSug .sh tlai;a cd;sl mlaI l¿;r Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S md,s; f;jrmafmreu uka;%S jrhdg Bfha rd;%S cd;shla ckauhla ke;sj wysxilhkag mSvd lrk ;%ia;jd§ka úiska myr §ug ;e;a lr we;s w;r Tyqf.a r:ho l=vq lr ;sfí' m%ydrhg ,la jQ orejl= widOH ;;a;ajfhka miqfjhs'

;ud iy msßig myr ÿkafka fmd,sia iy tiaàt*a Nghka n,d isáh§ nj;a we¢ß kS;sh wjia:dfõ§ wdrlaIl yuqod ;%ia;jd§ka wdrlaId lrñka isá nj;a uka;%Sjrhd mejiSh'

o¾.d gjqka m%foaYfha wirK jQ ck;dj iïnkaOfhka fidhd ne,Sug Bfha rd;%S ;uka .sh nj;a tys§ ;%ia;jd§ka lkavdhula lvq iy fmd¨ /f.k uqia,sï ldka;djka iy l=vd orejka msßila jglrf.k Tjqka >d;kh lsÍug iQodkï fjñka isá nj;a ;ud jydu l%shd ldÍ ù r:fhka nei tu ldka;djka fírd f.k ;u r:hg oud .ekSfuka miqj m%ydrhg ,la jQ nj uka;%Sjrhd mejiSh'

æjhil wïud flfkl=hs nv ore wïud flfkl=hs ;j;a ldka;djla orejka wrf.k ysáhd' jhi wjqreÿ 6 7 13 jf.a jhia j, orejkao isáhd' ta msßi uf.a fvd,mska j¾.fha jEka r:hg oudf.k tkúg ;%ia; lKavdhu .,a hlv fmd¨ je,s fnda;,a j,ska .eyeõjd' w; orefjl=g .,a mdrla jeÿkd T¿jgu' wïudg;a je,s fnda;,hlska .eyqjd' ta w; orejd Ôj;a lr.kak neßfjhs jf.a' wïud kdf.dv frday,g we;=¨ l,d' orejd oeka fld<Ug f.ksÉpd' fïl mqÿu ;;a;ajhla fï ;%iajd§ka isáfha fmd,sish;a iu.hs' tiaàt*a jdykhla Bg tydhska whsklg fjkak k;r lr,d ;snqkd' we¢ß kS;sh odf.k fmd,sishhs tiaàt*a tlhs ;%ia;jd§ka wdrlaId lrñka myr fokjd' ñkS urkjd' uu uf.a jEka fmd,sisfha Ôma tll;a ymamdf.k ;uhs t<jdf.k fíß,d wdfõ' w¨;au jEka tl iïmQ¾Kfhkau l=vq fj,d' uf.;a weyeg ùÿre lgq .sys,a,d'˜ md,s; f;jrmafmreu uka;%Sjrhd mejiSh

fndÿ ne,fhda rg .sks ;sh;s''' cd;sjdohg hg fkdjkak'' tlai;ajkak'' foaYmd,k mlaI b,a,d isáhs

w¿;a.u k.rfha Bfha ^15& miqjrefõ isÿlrk ,o ukqIH >d;k iy foam<j,g myr§ï fy<d olsñka iy cd;sl iu.sh f.dvke.Su fjkqfjka jydu talrdYS jk f,i wdhdpkh lrñka úúO foaYmd,k mlaI iy isú,a ixúOdk lsysmhla wo fld<U§ udOH yuq meje;aùh' m%fldam fkdù ixiqkaj lghq;= lrk f,i ishÆ md¾Yjhkaf.ka fuys§ b,a,d isáfhah'

ck;d úuqla;s fmruqK" tlai;a cd;sl mlaIh" Y%s ,xld uqia,sï fldx.%ih" cd;sl iu.sfmruqK iy Y%S ,xld uqia,sï ljqkais,h we;=¿ foaYmd,k mlaI iy isú,a ixúOdk .Kkdjla fï w;r úh'

udOH idlÉPdfõ§ wêlrK wud;H rjQ*a ylSï uy;d m%ldYlrk ,oafoa wdKavqfõ weu;sjrfhl= ùu .ek ;uka ,eÊcdjg m;ajk njh' widoa id,s uy;d m%ldY lf<a úYajúoHd, YsIHhkaf.a úfrdaO;d keje;sùu i|yd wêlrK ksfhda. ,dn.ekSug l%shd l<o fndÿ n, fiakd ixúOdkfha /iaùu keje;aùu i|yd tjeks lsis÷ l%shdud¾.hla fkd.;a njh' ‍tfukau Bfha Wfoa fmd,siam;sjrhdg m%foaYfha ;;ajh ms<sn|j ,sÅ;j oekajQ njo kuq;a lsisÿ mshjrla fkd.;a njo fpdaokd lf<ah'

wÆ;a .u m%foaYfha Bfha we;sjQ cd;sjd§ .eàï idlÉPd lsÍu i|yd l¿;r Èia;%sla f,alï ld¾hd,fha wo ^16& meje;s idlÉPdjg iyNd.S jQ wd¾:sl ixj¾Ok weu;s neis,a rdcmlaI uy;d ckudOHh u.yer .sfhah'

fuu idlÉPdjg w.ue;s §uQ chr;ak" ta'tÉ'tï' *jqis we;=¿ wdKavqfõ ksfhdað;hka fukau Èia;%sla f,alïjrhd" fmd,siam;sjrhd iy rdcHks,OdÍka iyNd.S jQy' w.ue;sjrhd udOHhg woyia fkdoelajQ w;r wdKavqj fjkqfjka woyia m< lsÍug isá ó,Õ fcHIaGhd neis,a rdcmlaI weu;sjrhdh' kuq;a udOHhg m%ldYl §u *jqis weu;sjrhdg mjrd neis,a rdcmlaI weu;sjrhd udOHh u.yer .sfhah'

rg;=< wdKafoda,kd;aul isÿùï fyda nrm;, foaYmd,ksl l%shdud¾. .kq ,nk wjia:dj,§ rdcmlaI m%n,hka tu ;;ajhka u.yer isàfï m%jK;djla we;s nj foaYmd,k úpdrlfhda fmkajd fo;s' leisfkda ixfYdaok mk; md¾,sfïka;=fõ iïu; lr.;a wjia:dfõ lsisÿ rdcmlaI jrfhl= md¾,sfïka;=fõ fkdisàu uE;§ olakg ,enqKq m%n, kso¾Ykhla nj Tjqka fmkajd fo;s'

Y%S ,xld msf,a iodpdrh .ek m%Yaklrk iqoaodf.a iodpdrh fukak
Y%S ,xld tx.,ka; tlaÈk ;r.dj,sh - iÑ;% fiakdkdhl fcdia nÜ,¾ ojd.ekSu
ksoyia udOH jHdmdrfha kj ks<Odß uKav,h
ksoyia udOH jHdmdrfha" 2014$2015 jir ioyd kj ks<Odß uKav,h miq.sh uehs 30 jkod" fld<U mqj;am;a uKav, Y%jKd.drfha mej;s uy iNdfõ§ f;dard m;a lr .kakd ,§'

my; oelafjkafka tu kj ks<Odß uKav,hhs'
leojqïlre - iqks,a chfialr
f,alï - iïm;a iurfldaka
NdKavd.dßl - iqÔj fikr;a
Wmf,alï - È,SId wfíiqkaor

úOdhl lñgqj(

iuka iS ,shkf.a
iS;d rxckS
iS' fodvdj;a;
Woh lÆm;srK
î'tï' uq¾Isãka
wdkkao chfialr
chisß chfialr
uxcq, niakdhl
úrxck fyar;a

Ndrlrejka(

iS'fÊ' wur;=x.
pQ,jxY isß,d,a
l=vq újdofha rkacka rdukdhl
rkaj, n,ldfha .u wjq,[a[x fu,ankaysoS
Y%s ,xld l%slÜ wdh;khg jeo.;ajkafka uqo,a muKhs - fmda,a *dfí%ia

Y%s ,xld l%slÜ wdh;khg jeo.;ajkafka uqo,a muKhs Tjqka mqyqKqlrejka l%Svlhska fkd;ld yßk nj ,xld l%slÜ mqyqKq Oqrfhka iuq.;a fmd,a *dfí%ia úfoia mqj;am;lg m%ldYhla ,ndfoñka ioyka fldg we;'

Tyq tys§ jeäÿrg;a ioyka fldg we;af;a l%slÜ lKavdhu iïnkaOfhka l;d lr .ekSug yd fm!oa.,slj ;udg uqyqKq mEug ,laj we;s .egÆ iïnkaOfhka Y%S ,xld l%slÜ n,OdÍka iuÛ idlÉPd b,a,d isáh;a ta lsisjla ioyd Tjqka wjia:djla ,ndfkdÿka njhs'

wod< ;k;=reg m;aù .;j we;af;a udi 03lg wvq ld, iSudjla jqj;a fï ld, iSudj ;=<§ ,xldfõ l%slÜj, ;;ajh f;areï .;a nj;a ta wkqj l%slÜ wdh;kh f,dal mßudKfhka .;a úg ÿ¾j, l<uKdldrKhl yd wvq udkqISh ne§ï iuÛ mj;sk wdh;khla jk nj;a Tyq fmkajd § we;'

flfia kuq;a fujka ;;ajhla l%slÜ wdh;fha mj;sk rduqjla ;=<;a l%Svlhska ch.%yK w;am;a lr §u Tjqkaf.a by, l%SvdYS,S;ajh ms<sìUq lrkakla njo fya jeäÿrg;a ioyka lr isáfhah'

fï w;r ììiS f,dal fiajhg m%ldYhla ,ndfoñka ik;a chiQßh mjid isáfha tx.,ka; ixpdrhla uqj úfÜ ;sìh§ fmda,a *dfí%ia Y%S ,xld l%slÜ mqyqKqlre ;k;=frka b,a,d wiaùu fya;=fjka Y%S ,xld l%slÜ lafIa;%h yÈisfhau wirK ;;ajhlg m;afldg we;s njhs'

isxy, iy fou< w¨;a wjqreÿ pdrs;% - fu,anka
Highslide JS
fndÿ n, fiakdfõ uer l%shdjg tfrysj ck;d úuqla;s fmruqfKa ksfõokh
zzcd;sl n, fiakdj kï ixúOdkhla úiska Bfha ^09& Èk fld<U fydag,hl§ ixúOdkh lrk ,o udOH yuqjlg lvd jeÿKq fndÿ n, fiakd ixúOdkfha ksfhdað;hska úiska th lvdlmam,a lr oeófï isÿùula ckudOH úiska jd¾;d lr ;sfí' 

fuys§ fndÿ n, fiakd ixúOdkfha ksfhdað;hska úiska tu ia:dkhg jevu lr isá NslaIQka jykafia we;=¿ ixúOdhlhskag neK jÈk yd t,jd ouk wdldrh;a n,y;aldrfhka iudj .ekSug i,iajk wdldrh;a olakg ,enqfKa fmd,sia ks,OdÍkao tys isá ;;ajhla ;=<h' 

flfia jqjo fuu isÿùu rfÜ cd;sl iu.sh ms<sn| md¾Yjfhkao m%cd;ka;%jdoh ms<sn| md¾Yjfhkao nrm;< .eg¨ldÍ ;;ajhla Woa.; lrkafka hehs wms úYajdi lruq' ´kEu mqoa.,fhl=g fyda ixúOdkhlg ;uka ork woyila udOH yuqjla le|jd rgg m%ldY lsÍfï whs;shla we;' th jHjia:dj u.skao ms<s.kq ,en we;s woyia m%ldY lsÍfï whs;shg wh;a lreKls' 

tu woyiaj,g hï flfkl= fyda ixúOdkhla tlÕ fkdjkafkakï l< hq;=j ;sfnkafka ;ukag lSug we;s foao tfiau rgg lshd isàuh' tfia fkdlr n,y;aldrh mdúÉÑ lrñka udOH yuqj,g lvdje§ th k;r l< fndÿ n, fiakd ixúOdkh ,nd § we;af;a jerÈ mQ¾jdo¾Yhls' 

iEu ixúOdkhla úiskau fï wdldrfhka yeisÍug .shfyd;a rfÜ we;sjk ;;a;ajh wuq;=fjka fmkajd Èh hq;= fkdfõ' oYl ;=klg jeä hqouh jd;djrKhlg miqj" cd;sl iu.sh ms<sn| l;sldjla biau;= l< hq;= fudfyd;l Y%S ,xldfõ mqrjeishka cd;sl;ajhka yd wd.ï wkqj ;j ;j;a tlsfkldf.ka wE;a lrjk fun÷ yeisÍï oeäj fy<d oelsuq' 

fmd,sia ks,OdÍkao bÈßmsg fun÷ n,y;aldÍ yeisÍula m%o¾Ykh lrkakg hï ixúOdkhlg fyda mqoa.,fhl=g yelsùu ;=<ska fkdiÕjd m%lg flfrkafka Bg ,efnk wdKavqfõ wkq.%yh ñi fjklla fkdfõ'

tneúka m%cd;ka;%úfrdaë iy cd;sl wiu.shg ;=vq fok fun÷ ys;=jlaldÍ yeisÍï j<lajd,Sug wdKavqj jyd mshjr .; hq;= hehs n,lr isák wms cd;sl iu.sh fjkqfjka w;aje,a ne|.kakd fuka isxy," fou<" uqia,sï ish¨ cd;sl;ajhkag wh;a ck;djf.ka oeä ifydaor;ajfhka b,a,d isáuq'ZZ
Y%S ,xld bkaoshd úiaihs úiai wjika ;r.h

 

Thisara at Speakpipe
 
Sannasa
Oct 2014

Click the Image
Click the Image

,xldfõ  cd;sl m;a;r
fufia jd¾;d lrhs'

bßod ,xld§m 2014-08-31 Èk

tcdmfha ;k;=re w¾nqoh .ek ,xldÈm fcHIaG udOHfõÈks ohdis,s ,shkf.a l< idlÉPd we;=,;a jd¾;djla  fufiah'
zzið;a fma%uodig ksfhdacH kdhllu §u ms,sn|j ;,;d w;=fldard<  uy;añh iy rkað;a uoaÿu nKavdr uy;d ið;a fm%auodi uy;d iu. idlÉPd l< nj ±k .kakg we;' tys§ kdhl;aj uKav,h wfydais l<fyd;a muKla ;ud ksfhdacH kdhl;ajh Ndr .kakd nj ið;a fmauodi uy;d m%ldY l< nj ±k nj ±k .kakg we;s nj ohdis,s ,shkf.a jd¾;d lrhs'
fuys§ ohdis,s ,shkf.a jd¾;d l< iuyrla m%ldY fufiah'


fï w¾nqohg ið;a uy;a;hd j.lsj hq;=hs'
.srdfò wdkkao wkq kd ysñ'
YS% ,xld rdu[a[ uyd ksldfha wkq kdhl
wkqrdOmqr YS% idrdkkao msßfjfka  wOHCI

ið;a fm%auodi uy;a;hd kdhl;au uKav,hg m;a lsÍfï wenE¾;=j wo fjk;=re ;shdf.k bkakjd'  Tyq lrk fï jev j,ska tlai;a cd;sl mCIh úkdihg  f.k hkjd'

miq.sh 21 fjksod W!j uelsjrKh fjkqfjka uyshx.kfha mQfcdamdydrhla meje;a;=jd' ta i|yd rks,a uy;a;hdg lre uy;a;hdg yd ið;a uy;ahdg wdrdOkd l<d' ið;a uy;a;hd wdfõ keye' fï mCIfha we;sù we;s w¾nqoldß ;;ajhg ið;a uy;a;hd j.lsj hq;=hs' mCIh taldnoaO lrkak Tyqg mq`:jkalu ;snqKd' wo jjkúg mCCIh folg leä,d' NsCIqka jykafia ueÈy;a fj,d  mCIh fï mCIh talrdYS l<d'±ka h<s mCIh úkdY lsÍfï l=uuka;;%Khla ls%hd;aul fjkjd'talg rcfha iyfhda.h;a ,eì,d ;sfhkjd' ið;a uy;a;hd mCIh lrmq fohla keye' uka;S%lu wyf.k jir 10hs'

jir 35-40 ysgmq fcdaka wur;=x. jeks whg ;k;=rla fkdÈ ksfhdacH kdhllu;a fokak ye¥ rks,a úl%uisxyj t<jkak W;aidy lf<;a Tyquhs'tfyu mqoa.,hdg ±ka ksfhdacH kdhllu fokak W;aidy lrkafka fldfyduo@

kdhl;aj uKav,h ksid wo tlai;a cd;sl mCIh fyd| ia:dkhl ;sfnkjd' ið;ag ksfhdacH kdhllu È,d kdhl;aj uKav,h wfydais lrkak¨'fïl wdfh;a mCIh úkdi lrkak .kak W;aidyhla'fï fhdackdjg NsCIqka jykafia úreoaOhs' ið;ag ;sfhkafka W!j m<d;a iNd ue;sjrK m%pdrl lghq;;= j,g iyNd.s fj,d mCIh Èkjkakhs'thd tl lE,a,l ÿjkak' Yla;sh fmkajkak'

Tfydu l;d lshkafka msiafid ú;rhs'
rú lreKdkdhl

msiafila ñila fjk ñksfyla Th jf.a l;d lshkafka keye'fï mCIh .ek fkdokakd mqoa.,fhla'  wä mfya ñksfyla ;uka wä 50la Wihs lsh,d ys;df.k bkakjd'udkisl wdndOhla ;sfhk ñksfyla ;uhs Th jf.a l;d lshkafka'

ta ú;rla fkdfjhs' ´jd wyk wh;a udkisl wdndO j,ska fmf<k ñksiaiq' ;k;=rla orkak ;shd ;k;=rla .ek ys;kakj;a miqìula keye' kdhl;aj ukav,h bj;a l< hq;= keye'fldfyao tfyu lsh,d ;sfhkafka'

thdg ;sfhkafka lCIh lvmq b;sydihla' tlai;a cd;sl mCIh lvkak  neß jqKd' ±ka fjk;a l%uhlska tkak yokjd' fïl rcfha l=uka;%Khla' ta l=uka;%Khg fmdfydr oukjd' yßka mCIh fjkqfjka lem fj,d hkfldg ið;a ið;a mCIhg Èkkak ;sfhk wjia:d ke;s lrkak yokjd' rchg wjYH foa lrkak yokafka'fuhd ;uhs 2008 ckjdß udifha isg yeu m<d;a iNdjlu m%Yak yomq mqoa.,hd'fï jf.a wh mCIh ke;s lrkak yokafka' ck;dj fNao lrkak W;aidy lrkafka' yïnkaf;dg wdikhj;a Èkd.kak neßjqKd'talfka uu l,skq;a lSfõ'wê ;lafiarefjka bkak ksid ;uhs' ;ukaf.a wdikh ixúOdkh lr .kak neye' mCIh we;==f,a l,a,s .ykak yokjd' ck;dj Èkd .kak neye' i,a,s fnokjd' ud wdKavqjg hkjd lsh,d fndre m%pdr lr,d ld,lkaks ;Dma;shla ,nkak yokjd' fïjd wdKavqfõ fldka;%d;a' oy wjqreoaol b|ka ´l lshkjd'fï mCIfha ;SrKd;aul wjia;djla'

;k;=re b,a,kafka lEorfhda
,CIuka lsßwe,a,

fuys§ woyia ±lajQ ,CIuka lsßwe,a, fufia lshhs' ið;ag ksfhdacH kdhl ;k;=r §u .ek tlsfkldg fm!oa.,sl woyia we;s' kuq;a fï mCIh tluq;=j bÈrßhg hd hq;=hs' ið;ag;a lreg;a kdhl;=udg;a  Tjqka i;=gqù bÈß id¾:l .ukla hkak mq`:jks'mCCIhg wdorh lrkjd kï fm!oa.,sl wNS,dI bj;a lr,d mCIh fjkqfjka ls%hd l< hq;=hs' ;k;=re fokafka ck;dj';k;=re b,a,kafkaaa lEor mqoa.,fhda'

fï .ek ohdiS,s ,shkf.a  ið;a fm%auodig l;d l< kuq;a Tyq ÿr l;kh ls%hd úrys; lr ;snqK nj jd¾;dfõ'

The Cruel Bite Of Conscience

On Prasanna Vithanage’s Movie: “Oba Nethuwa, Oba Ekka”

Shyamon Jayasinghe
Melbourne


We ordinary filmgoers are often baffled by the multi-varied kinds and venues of film awards other than the Oscars and Cannes destinations. It appears that almost any film maker in humble Sri Lanka can find a berth at least (leave alone an award) to present his/her product at global level in some sort of festival and come home happy for all the massive effort. We are now being educated about Montreal Film Festival, Asia Pacific Screen Awards, Pusan International Film Festival, Singapore International Film Festival, Grand Prix at the Amiens Film Festival, Venice Film Festival and so on. It seems endless.


Prasanna Vithanage, born in 1962 and educated at DS Senanayake College, has made great strides in the Sinhala movie industry recording outstanding awards and not mere ‘also-ran’ status at most of the above festivals. Vithanage is both a pride and honour for us, Sri Lankans. His latest, “Oba Nethuwa, Oba Ekka,” (With You, without You) was first released in India this year. One of the best Sinhala movies I have seen is his “Ira Mediyama.”


In getting Indian collaboration and showing his movie in India Prasanna has shown a marketing prescience. The Sri Lankan market, saturated with cheap and shoddy melodramatic tele drama, is not the place to sell a serious movie. Movies are costly to produce and making them to deliver to the Sri Lankan cinemagoer is bound to be ill-fated.  The Sri Lankan Film Corporation, set up originally to boost movie production, is a dead duck.


Glancing at the websites I notice that  “Oba Nethuwa, Oba Ekka” is described as showing  a ‘ deep and unbridgeable chasm’ between a young woman and young man belonging to the North and South of Sri Lanka respectively.  I did not see it that way. To me it was about the ravage of conscience that was curable with the right cognitive therapy. We each of us live in our own respective realities formed by our unique backgrounds and experiences. We interpret the doings and sayings of others in the framework of our specific personal reality. Given space to participate in the shared human experience that prevails is an illuminated understanding arises. The Spanish philosopher Spinoza said that our task in the review of human events is not to condemn but to understand. Prasanna’s movie showed glimpses of how mutual understanding can be creative in developing human cooperation. 

For some misguided Sinhala ‘patriots’ who have attacked Prasanna without seeing his product (their judgments are always predetermined) the light is there to see. “Oba Nethuwa, Oba Ekka” is a story of a bitter post-war situation; but the movie gives insights that can help clear misapprehension of both sides of the post-war divide. Sinhalese will understand the mindset of Tamil victims of war and Tamils will comprehend the true nature of the Sinhala soldier. Stereotypes will show up to be unreal.


Selvi (Anjali Patil) and Sarathsiri (Shyam Fernando) find each other in an unromantic situation but they unusually get attracted to each other and enter the marital bed. They try to live together drawing  clear lines off their past and they do a pretty good job of that with a good dose of sexual love until Sarathsiri’s long-lost pal Gamini  (Wasantha Moragoda)  puts in a casual visit. Gamini and Sarathsiri had deserted the Sri Lanka army that fought the war with the Tamil Tigers. Sarathsiri left over a serious prick of conscience about having lied to save a fellow soldier over charges of criminal rape of innocent Tamil civilians. He didn’t like the brutality of war and admits he joined the forces because he had no other job.
The army job was not Sarathsiri’s meat and it impacted harshly on his conscience turning him into a neurotic introvert. He was crushed in guilt and tried hard to get over it. Sarathsiri is seen ritually worshipping before the image of the Buddha. His visage unveiled the tension within and he couldn’t open himself freely with others-least of all with his new bride, Selvi. He is seen performing the sexual act   with brutal gusto and no emotion. He cannot open out the gentle side of his personality. Indeed Sarathsiri is an inherently soft man sensitive to the suffering of others. He shouldn’t have become a pawn broker in the first place but I suppose this phase in his career was imposed on him by his circumstances as did his bout as a soldier in the army. That he was a humane person sensitive to the suffering of others (this made him leave the army, too) is seen in the numerous occasions he returned jewelery taken as security and lent money, unsecured.

Selvi recalled her horrific, painful past experience upon hearing of her husband’s role in what she refers to as the ‘Sinhala army.’ Her two young brothers, who played no role in the Tiger army, had been bashed and killed.  Her family had been raped. The resultant trauma had lasting obsessive impressions obstructing her ability to get on with life after tragedy. Like other Tamils, she hated the ‘Sinhala Army.’


The Gamini revelation played havoc with their burgeoning marital happiness. Here is a classic clash of conscience. On the other hand, it is ironic that this situation opened up an opportunity for Sarathsiri to confess all and thereby release himself of the guilt that had plagued him. He manages to reconcile with his wife and assuage her. He decides to sell up his business and go to India with her. The problem was that the renaissance of Sarathsiri converted the latter into an unbounded lover and romantic. Selvi, with past traumas never cleaned off the slate, develops a new internal conflict. Can she yield herself fully in the altar of love with the entire haunt inside her? The naïve demands of her husband intimidates her.


“Oba Nethuwa, Oba Samaga” deliberately gives the end of the storyline at the beginning. The objective of the filmmaker was not to surprise the audience with the string of events but to let the audience share the internal conflicts of the character generated by the war. This narrative format enabled our focus on the mental interplay.


Prasanna is someone focused on the camera. Long shots, bird’s eye view and close shots are employed with dexterity. The business transactions of the pawnbroker, replete with close shots and appropriately darkened, were made to look grim and deadly-the poor having to part with their life’s savings in order to get desperately needed cash. Paying back will be very difficult so that that parting of valuable jewellary seemed to give the impression of parting with life itself. The tragedy of penury is open for all to see. There is nothing so sad as being poor! The pawnbroker himself was made to look like an executioner although, as we noted, he wasn’t actually that. The hands of the giver and taken were shown in contrast.


There was a small bit of humour in an otherwise humourless film, when the Muslim buyer entered. Showing his sharp circumspection he taps even on the steel doors of the enclosed area of trading! That single act was merciful to the audience and it was performed superbly.
Anjali Patil, the Indian actress, was well cast to play the female protagonist. She played beautifully showing all the permutations of mind that took place. Shyam Fernando could have, perhaps, shown less monotony and more variation but he was deeply convincing. Lakshmi and Gamini were also well cast. And of course the Muslim trader!

Was Mahela, man for all time, harassed?

Shyamon Jayasinghe
Melbourne

Sri Lanka’s beloved singing entertainers, Gypsies, have come out with a beautiful tribute to true son of the soil, Mahela Jayawardena , who dazzled the world with his cricketing talents. He put in all his might for the country that raised him and gave the island glory. He behaved in and out of the field in a most exemplary way-every signature of the gentleman he is. At times like these in Sri Lanka, when almost everyone is seeking his/her self- interest putting the country behind priorities, Mahela must be seen as a star in the lonely and dark sky. Like Sanga, Mahela sought no special favours and kept his self-discipline and dignity.

Don Bradman is still a household sacred- word here in Australia- a land that has prided itself in giving its heroes their due place. Such values are not any longer extolled in Lanka where the Army General that fought with blood, sweat and tears to save the country from a twenty-six year old terror was put to jail, his hard-won medals taken away and citizenship removed while the people remained as bystanders.

I would like to raise just one question here. At the time of Mahela’s decision there were complaints made by him about harassment by the big shots in the Cricket Board. Did any of these politically-planted plastic bosses cause him pain of mind and humiliation? I believe even Sanga complained.

We like to see a proper and independent investigation into this allegation. I write this because, even living here in Melbourne, I do not want to be guilty of being a bystander.

udj urhs - mQcH udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñ

ikaki mqj;am; fjkqfjka ixjdo igyk
Y%S,d,a fifkúr;ak

úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais l< hq;af;a wehs kñka miq.shod kj k.r Yd,dfõ meje;s úoaj;a ixjdoh iNdfõ úmlaIfha ish¿ mlaI ksfhdacs;hka olskakg ,enqKd' ta whf.a iyNd.s;ajh wdrdOkhlg oelajQ m%;spdrhla muKlao@ ke;skï bka tydg .sh hula ;sfnkjdo@
wms wdrdOkd l< muKska ljqrej;a tfyu foaYmd,k jevuq¿jlg iyNd.sfjkafka kE' úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍfï w;HjYH;dj ta wh;a f;areï wrka ;shkjd' wms udi lSmhla ;siafia úúO foaYmd,k mlaI" nyqck ixúOdk" mqoa.,hka iy lKavdhï tlal fï .ek È.ska È.gu idlÉPd meje;a;=jd' ta whf.a woyia iy wfma woyia w;r mr;rhla kE' iq¿ iq¿ fjkialï ;sfhkafka' iuyr wh lshkjd úOdhl ckdêm;s Oqrfha n,;,j, hï hï fjkialï lsÍu iqÿiqhs lsh,d' ;j msßila lshkjd úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais lsÍu m%udKj;a kE" kj wdKavql%u jHjia:djlau f.k wd hq;=hs lsh,d' tjeks fjkialï ;snqK;a úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lsÍu lshkafka fmdÿfõ ish,a,ka tlÕjk ldrKhla'

úreoaOhs lshñka úOdhlhg leu;s msßila fï wjia:djg iyNd.s fjkjd' ;SrKd;aul wjia:dj,§ ta whf.a iydh úOdhlfha meje;au fjkqfjkqhs ,efnkafka' úfYaIfhkau wdKaavq mlaIfha whf.a'
m%;sm;a;s .rel kï ;SrKd;aul wjia:dj,§ tf,i fjkiafjkak nE' Y%S ,xld ksoyia mlaIhg fïlg úreoaO fjkak nE' isßudfjda nKavdrkdhl ue;sKsh md¾,sfïka;=fõ§ m%ldYhla l<d ljod yß wjia:dj wdj .uka fï taldêm;s l%uh fjkia lrkjd lsh,d' fï y~ tod ;Èkau w,a,d .;af;a uyskao rdcmlaI uy;a;hd' t;=ud fld<U bo<d l;r.u olajd md .ukska .sys,a,d fï y~ ±äfia keÕ=jd' t;=ud ck;d úuqla;s fmruqK;a tlal wiaika l< .súiqfï j.ka;shla jYfhka fï ldrKh i|yka l<d' t;=udf.a uyskao Ñka;hg ±ïud' iuiudc mlaIh" fldñhqksiaÜ mlaIh .;af;d;a tod b|<u fïlg úreoaOhs' ta wh fï fjkqfjka wr., lr,d ;shkjd' mdrg neye,d igka lr,d ;shkjd' fmd;a ,sh,d ;shkjd' wo fï ish,af,dau tlg tl;=fj,d bkakjd' cúfm tl;=fj,d ke;;a msg boka lE .ykjd tal lrkak lsh,d' tlai;a cd;sl mlaIfha wh;a lshkjd fïl b;sydifha ta whf.ka isÿjQ nrm;, jrola lsh,d' iïnkaOka uy;a;hd;a tod wdjd' ta wh;a fïl whska l< hq;=hs lsh,d ms<s.kak ksidfka wdfõ' fldñhqksiaÜ mlaIfha iïfï,kfhaÈ fhdackdjla iïu; lr,d ;shkjd úOdhl ckdêm;s l%uh fjkia l< hq;=hs lsh,d' jdiqfoaj uy;a;hd lshkjd kej; ckdêm;sjrKhla tmd lsh,d' wd.ñl kdhlfhda" ldÈk,ajre ish,a,u" ta lshkafka uq¿ rgu úreoaOhs' ojiska oji fï úfrdaOh by< hkjd'

úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais l< hq;=h hk ia:djrfha bÈßfhkau rdcmlaI ckdêm;sjrhd isá nj Tnjykafia mejiqjd' kuq;a ta i|yd fï fjkfldg isÿjk ixjdofha ckdêm;sjrhd olskakg keye' fiiq md¾Yajhka yd lrk idlÉPd fuka fï ldrKh .ek ckdêm;sjrhd yd idlÉPdjla isÿ fkdjkafKa wehs@
idlÉPdjla i|yd wjia:djla b,a,d wms t;=udg ,smshla fhduql<d' kuq;a fï fjklï Bg m%;spdrhla ,eì,d kE' fldñhqksiaÜ mlaIh yd iu iudc mlaIh foflkq;a ckdêm;sg ,shqï od,d iEfyk ld,hla fjkjd' taf.d,a,kag ,eì,d ;sfhkafk;a ,nk udfia'

wdKavqj ksfhdackh lrk cd;sl fy< Wreuh mlaIfha ksfhdackhl=;a fï ixjdofha ;snqKd' óg fmr Tnjykafia yd meje;s idlÉPdj,§ fy< Wreufha ia:djrh m%ldYhg m;alr ;snqKdo@
fy< Wreuh lshkafka úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lsÍug lsis ndOdjla kE' kuq;a th wfydais lrkjd kï ta yd isÿl< hq;= ;j;a fjkialï lSmhla ;shkjd lsh,d' m%Odk jYfhkau mj;sk iudkqmd;sl ue;sjrK l%uh' th;a fï iuÕu fjkia l< hq;= fjkjd' ta ksid oekg úOdhl ckdêm;s l%ufha ;shk wiSñ; n,;, bj;a lsÍu muKla m%udKj;a lshk tlhs ta wh lshkafka' kuq;a yß ;eklg wdfjd;a wms;a tl;=fjkjd lsh,hs ta wh lsõfõ'

tlai;a cd;sl mlaIh ckdêm;sjrKh i|yd mlaIfhka wfmalaIlfhla bÈßm;a lsÍug ;SrKh lr ;sfnkjd' tfia ;sìh§ úmlaI kdhl rks,a úl%uisxy oeka Tnjykafia fmdÿ wfmalaIlfhla i|yd f.k hk jevms<sfj< bÈßfhkq;a fmkS isákjd' fckr,a f*dkafia ldf.a woyi ù ;sfhkafka úOdhl ckdêm;s Oqrh fkdfjhs m%YaKh th ork mqoa.,hd njhs' fyd| mqoa.,fhla m;aùuhs isÿúh hq;af;a njhs' tfia lshk Tyq;a fï ixjdohg tlafjkjd@
tlai;a cd;sl mlaIh rfÜ m%Odk úmlaIh yeáhg tys kdhlhd ckdêm;sjrKhg bÈßm;afjkjd lshk tl krl fohla fkfjhs' kuq;a ta ia:djrh fjkia fjñka hkjd' fmdÿ wfmalaIlfhla fmrg .; hq;=hs lshk ;ekg udkisl;ajh j¾Okhfjñka hkjd' oeka ta wh l;d lrkafk;a fmdÿ tlÕ;ajhla yod.uq lshk ud;Dldj' fckr,a ork woyiu ;uhs úOdhl ckdêm;s Oqrfha ;shk Nhdkllu' m;afjk mqoa.,hdg ´fka úÈyg kï lghq;= isoaOfjkafka t;ek jHjia:djla keyefka' weka'weï' fmf¾rd uy;a;hd lsõfj;a ´lhs' msiafila wdfjd;a msiaiq kghs' ñkSurefjla wdfjd;a ñkSurhs' tfyu kï b;sx jHjia:djla ´fka kEfka' b;sx fïjd lsisjla ia:djr woyia fkdfjhs' ld,h;a iuÕ idlÉPdjg ,lafjñka hk fldg tl ia:djrhlg taú lsh,d wms ys;kjd'

wdpd¾h úl%undyq lreKdr;ak fï úoaj;a l;sldjg iyNd.s jqfKa kE' Tyq udOH yuqjla le|jd lshd isáhd idOdrK iduchla i|yd jk jHdmdrfha uQ,a wruqKq oeka fjkiafj,d ksid ;uka fï ixjdohg iyNd.s fkdjkakg ;SrKh l< nj
fï wms lrkak hkafka kj wdKavql%u jHjia:djla f.k taula fkdfjhs' t;=ud l;dlrk n,h fnod yeÍu jeks ldrKd l;d lsÍu l< yelsjkafka uq¿uy;a wdKavql%u jHjia:djlau w¨;ska ks¾udKh lrk úghs' tajd .ek fï wjia:dfõ§ wms idlÉPd lr keye' fudlo tjeks lreKq u;fNaOd;aulhs' wms fu;kÈ fhdodf.k ;sfhkafka u;fNaohg ;=vq fkdfok lreKq ;=kla muKhs' wfkl=;a lreKq bÈßfha§ idlÉPdjg ,laúh hq;=hs lshd wms ms<s.kakjd'

17 jk ixfYdaOkh .ek l;d flfrkjd fkao@
17 jk ixfYdaOkh kej; l%shd;aul lsÍu;a fkdmudj isÿ l< hq;=hs' oeka fï l=vq m%YaKh jf.a foaj,aj, msámiafia foaYmd,lhka isákjd' uq¿ rgu l=vq Èjhskla' ;sfhkafka foaYmd,k fmd,sishla' ta ksid fmd,sishg w,a,kak nE' w,a,kak hk ks,Odßkag lror úÈkakg isÿfjkjd' ta ksid tal;a wms fïlg od,d ;shkjd jydu l%shd;aul lrkak lsh,d' fudlo jHjia:djla iïmdokh lrkakg §¾> ld,hla .;fjkjd' tf;la fï úÈyg .sfhd;a isÿjk úkdYh j<lajd.kakhs tfia l< hq;= jkafka' 17 jk ixfYdaOkh lshkafka fï jk úg;a iïmdokhù ms<s.ekSug;a ,laj we;s jHjia:djla'

fï wjia:dfõ fmdÿ wfmalaIlhd f,i bÈßm;aúh hq;af;a isxy, fn!oaOfhla hk ia:djrfha à tka ta mlaIh isák nj;a ta wkqj Tnjykafia fmdÿ wfmalaIlhd f,i bÈßm;ajqjfyd;a ta mlaIfha iydh Tnjykafiag ,efnkq we;s nj;a lshfjkjd@
iq¿ mlaI uq,os l,amkd l<d úOdhl ckdêm;s l%ufhka iq¿ cd;Skag" l=vd mlaIj,g hym;la isÿfõú lshd' kuq;a th tfia jqfKa kE' ta ksid ta wh;A wo olskjd úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lsÍfï wjYH;dj' ta ksid ta wh;A fuhg tlafjkjd'

wdKavq mlaIh ;=< isáñka úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais l< hq;=hehs lshk msßif.a n,dfmdfrd;a;=j j;auka ckdêm;sjrhdgu lshd th lr.ekSuhs' hï úÈylska tjeks ;;a;ajhla we;sjqjfyd;a @
ckdêm;sjrhd úiskau úOdhl ckdêm;s l%uh wfydais lrkakg mshjr .kakjd kï wms wfma mQ¾K iyfhda.h t;=udg fokjd' úOdhl n,h md¾,sfïka;=jg mjrkjd jf.au 17 jk jHjia:d ixfYdaOkh n,d;aul lsÍu;a isÿúh hq;=hs' tfyu fjkjd kï wfma mQ¾K iyfhda.h t;=udg ,efnkjd' wms fï ldf.j;a foaYmd,k n,h w,a,kak lrk fohla fkdfjhs' wms ldgj;a ckdêm;sùfï wjYH;djla keye' wmg wjYH rg fjkqfjka ta foa lsÍu ú;rhs'

ckdêm;sjrhd ;ukag ;shk ;=fkka fofla n,h fhdodf.k úOdhl n,;, w.ue;sjrhdg mejrefjd;a j;auka .eg¿jg úi÷ï ,efí hehs Tnjykafia is;kjdo@
kslïu mejÍula fkdfjhs wms lshkafka' md¾,sfïka;=jg j.lshk w.ue;sjrhl=g úOdhl n,h ysñ úh hq;=hs lsh,hs wms lshkafka' ta jf.au kS;sfha wêm;s;ajhg hg;aúh hq;=hs'

úmlaIfhka fmdÿ wfmalaIlfhla bÈßm;a jkafka kï ta i|yd jvd;a iqÿiqu Tnjykafia njg úYd, msßila úYajdi lrkjd' kuq;a Tnjykafia bÈßm;a jqjfyd;a lf;da,sl ck;djf.a Pkao wysñjkq we;s nj;a tjeks ;;a;ajhla we;sjqjfyd;a th ch.%yKhg ;SrKd;aul n,mEula we;slrkq we;s nj;a ;j;a msßila lshd isákjd' fï .ek Tnjykafia ork woyi fudllao@
fï ldrKfha§ wmsg jeäh lf;da,sl iNdj bÈßfhka bkakjd' ldÈk,a;=ud iy ro.=re uKav,h úOdhl ckdêm;s Oqrh wfydais l< hq;af;a wehs lsh,d fmd;la uqøKh lr fnodyer ;sfnkjd' ta wh fïflÈ mqoa.,hd ljqo lshk tlg jvd Wkkaÿ jkafka isÿl< hq;= ld¾hh l=ulao lshk ldrKh iïnkaofhkqhs' úmlaIfha fmdÿ wfmalaIlhd ch.%yKh lf<d;a yh udihla we;=<; fï lreK bIaG l< hq;=hs' ta ld,fhka miq kslïu tu Oqrh wfydais jk úÈyghs wms fuh ilia lr ;sfnkafka'

úOdhl ckm;s l%uh fjkia lsÍu fjkqfjka fm;aiula w;aika lsÍu miq.sh 24od wdrïN l<d' tys bÈß mshjr fudkjdo@’
fuh rg mqrd f.khkñka wiaika ,nd.kakg wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd' .d,a," ud;r" kqjr bÈßfhaos isÿlrkjd' bkamiq .ñka .u" mkaif,ka mkai,g §,d ,laI .kkska fm;aiug wiaika ,nd.kakjd' hï lsis ld,hla ;=< th isÿlr fm;aiu ckdêm;s;=udg §ug n,dfmdfrd;a;=fjkjd'

fï foaYmd,k jevms<sfj<g msúiSfuka miq Tnjykafia ßh wk;=re follg uqyqK fokjd' mj;sk foaYmd,k jgmsgdj wkqj fïjd Tnjykafiaf.a Ôú;hg t,a, flfrk ;¾cKhlao hk ielhla u;=fjkjd' fï ßh wk;=re iïnkaOfhka mej;afjk fmd,sia mÍlaIK ms<sn| iEySulg m;aúh yelso@
ßh wk;=re ug w¨;a fohla fkfjhs' fÊ'wd¾' chj¾Ok uy;a;hdf.a ldf,a wms zO¾ñIaG iudchla WfoidZ hk ud;Dldj hgf;a fn!oaO iïfï,kfha /iaùula ;sínd' tod irÉpkaø uy;a;hhs udhs fokakd fyd|gu .=á lEjd' uf.a ld¾ tl fmdälr<d oeïud' fm%auodi uy;a;hdf.a ldf,a ,,s;a we;=<;auqo,s uy;a;hd ueßÉp ojfia lk;af;È wodyk l;dj lf<a uu' tod lÿ¿ .Eia .eyqjd' ta tkfldg ld¾ tl fmdä l<d' Bg miafia fckr,a ksoyia lr.kak o<od ud<s.dfõ mQcdjla ;shkak .shd' tod ln,a f,dßhla weú,a,d msámiafika yemamqjd' .sh i;sfha uu ùid tlla .kak ;dkdm;s ld¾hd,hlg hk fldg msámiafika wêfõf.ka weú,a,d jdykhla yemamqjd' tal fj<| wud;HdxYfha jdykhla nj ±k.kak ,enqKd' uf.a miafika wk;=rla t<jk nj meyeÈ,shs' ug tal m%YaKhla fkfjhs' kskaod" wmydi" le,Em;a;r" fpdaokd wm%udK ,efnhs' Wmßu foa ´kakx udj urhs' wjidk jYfhka l< yelafla ud urdoeóu muKhs' wms ljod yß uefrkak tmdhe' uf.a urKh rg fjkqfjka isÿjk f.!rjdkaú; urKhla kï tal b;du wf.hs' Wodr wruqKla bIaGlr.kak .sys,a,d uerefKd;a tal fyd| urKhla'

kuq;a bka miq fï jHdhduh uq¿ukskau jHj¾: fjkjd@
tfyu fjkafka kE' tfyu jqfKd;a uf.a urKfhka miafia ;uhs ck;d igka mgka .kakjd we;af;a' fldaá foll ck;djla ,xldfõ bkakjd' Tjqka fuh w;g .kSú'

‘Hate, censorship are political tools of suppression’

Interview with Sri Lankan auteur Prasanna Vithanage on his film With You, Without You

Just last week, 52-year-old Sri Lankan auteur Prasanna Vithanage was excited about his critically acclaimed romance drama With You, Without You finding a nationwide release in India through PVR’s banner for indie films, Director’s Rare. After a long chat with movie buffs over dinner following the premiere of his film in Mumbai, he grabbed the bill and ran toward the bar to pay, on sensing that we were not going to let him get it. We chased him down and grabbed the bill back from him. “You’re a guest here. When we come to Sri Lanka, you pay,” I said, as a friend from PVR put down his credit card to get the bill. We won that round. Two days later, the film-maker got a very different taste of Indian hospitality when local stray groups protested against the release of the Sinhalese film in Chennai. After Shoojit Sircar’s spy thriller Madras Café and Santosh Sivan’s Inam, which looked at the war through the eyes of a child with Down’s syndrome, the boycott of Vithanage’s With You, Without You is the third instance of mob censorship of films based in Sri Lanka, cleared by the Central Board of Film Certification, in the last 18 months. Vithanage and the producers appealed to Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa to support the film, but the government’s silence and the reluctance of the police to provide security to the only two screens playing the film forced him to head back to Sri Lanka disappointed. The film-maker answered questions in an exclusive email interview with The Hindu.

Isn’t it ironical that a film that tries to reconcile differences through love is targeted by the politics of hate? Did you even imagine this would happen? Any work of art will be targeted because our subcontinent is polarised on ethnic identity. This is not the first time I faced it. Political groups who promote identity politics thrive on promoting hate. Unfortunately, that’s the reality. Though I didn’t expect this to happen in Tamil Nadu over this film, I will face it.

For the benefit of those who haven’t seen the film, can you clarify what exactly you have tried to do with this love story between a Tamil girl and an ex-Army officer? Which side do you sympathise with more? The love story was in a way a metaphor for post-war Sri Lanka. As the storyteller, I tried to put myself in the soul of both characters and bring out the beats of their experiences. I didn’t want the audience to sympathise with any of these two characters; I wanted them to empathise with them.

How did the Tamil Nadu government respond to your plea to support the film? As far as I know, the letter forwarded by the co-producer Rahul Roy and signed by signatories in Tamil Nadu hasn’t received any response. Anyway, PVR has issued a statement that they will not take a chance by releasing the film.

Do you have this form of mob censorship in Sri Lanka? Or is the law and order machinery stronger there? In Sri Lanka, censorship has different faces. Sometimes, films are banned by organisations and institutions other than legitimate censor boards. Mob censorship is the most unruly face of them all. In Sri Lanka, there were instances where the mob took their protests into the streets and harassed the public. Then, due to pressure, some films were withdrawn by the producers.

Do you think cinema can help heal wounds or scars caused by wars? Or help us see the larger picture and help each side understand the other better? The father of film, D.W. Griffith, said, “My task is to make you see.” There will always be people who do not want to see beyond their perception. If people are without prejudice and are open-minded, they will see the larger picture and understand each other better. That’s what happened in Chennai too, which I witnessed in the jam-packed theatre after the screening of the movie (before the threats happened).

What sort of response did you get from the rest of India during your premiere and screenings? As a film-maker I received a bigger audience with this release. This film brought me closer to the Indian independent film-making community. Mob censorship in Tamil Nadu aroused curiosity about the film and the film-maker and it brought me even closer to young movie lovers there. Though it was a limited release, this past week was probably the most eventful week of my life.

How do we fight hate and censorship? What practical solutions do you see?

When you look at film history, whether it’s McCarthyism, Stalinism or religious fundamentalism, in the struggle with all adversaries, film-makers were forced to find new forms of storytelling to communicate with the audience, which brought out the best in their creativity. Film-makers like Howard Hawks, John Huston, Andrei Tarkovsky, Abbas Kiarostami and Mohsen Makhmalbaf were able to smuggle their ideals without compromising their vision. Fred Zinnemann replied to McCarthy’s witch-hunt by making a film about his era in the form of a western called High Noon. Hate and censorship are not individual expressions; those are political tools of suppression, so I believe you have to fight back collectively as a movement.

Sudhish@thehindu.co.in
http://www.thehindu.com/

ix.d ;j;a jd¾;djla ;nhs

iqmsß Y%S ,xld ms;slre l=ud¾ ix.laldr f,fyisfhka myiqfõka ms;slrefjl=g ;eìh fkdyels jd¾;djla Bfh ^cQks 22&a Èkfha iu lf,ah' ta Y‍%S ,xldj iy tx.,ka;h w;r meje;afjk fojk fgiaÜ ;r.fha fojk bksfï§h'

fgiaÜ bksu y;l§ wLKavj ,l=Kq 50g jeäfhka /ia l< f,dj isõ jk l%slÜ l%Svlhd f,i ix.d Bfha jd¾;d fmd;a w¨;a lf,ah'

tj¾gka ùlaia ^ngysr bka§h fldfoõ&" Isõkßka pkav¾fmda,a ^ngysr bka§h fldfoõ&" wekaä *a,j¾ ^isïndífõ& ñka fmr tu jd¾;djg ysñlï lSfõh'

n‍%eÙukaf.ka miq úYsIag;uhd ix.laldro

fojeks f,dal hqoaOh meje;s 1948 § YS‍%u;a fvdk,aÙ n‍%eÙuka ls‍%lÜ lS‍%vdfjka iuq.;aod mgka f,da mqrd ls‍%lÜ úpdrlhkaf.a ksud fkdjk ixjdoh jQfha n‍%eÙukaf.ka miqj ìysjQ fyd|u ms;slrejd ljqrekao hkakhs'

úúhka ßpÙia ^ngysr bka§h fldfoõ&" iÑka f;kavq,ald¾ ^bkaÈhdj&" neÍ ßpÙia ^ol=Kq wms‍%ldj&" .‍%eyeï .+É ^tx.,ka;h& iy f.%.a pem,a ^ ´iafÜ‍%,shdj& wd§ ish,a,kau ta i|yd i,ld ne¨k kuq;a lsisjl=g n‍%eÙuka wi<g <xùug fkdyels úh' flfia fj;;a fgiaÜ ;r. 200 jd¾;dj;a" tf;la ,nd .;a ,l=Kq ixLHdj iy ls‍%lÜ lS‍%vlhl= jYfhka ;snQ wd;au ffO¾hh;a i,ld n,k l,ays n‍%eÙukaf.ka miqj ‘úYsIag;u ms;slrejdg’ ysñ lsre< iÑka f;kavq,ald¾g Wreu fj;ehs fndfyda fokdf.a ks.ukh úh'

tfy;a ish 36 jeks fgiaÜ Y;lh ,nd.ksñka" f,dalfha jeäu fgiaÜ Y;l ,dNSkaf.a ,hsia;=fõ 6 jeks ia:dkh olajd by< ke. isák l=ud¾ ix.laldrf.a ku;a fï ixjdoh i|yd we;=<;a l< hq;= hhs lsisjl= lshkq wefia'

fï w,xldr ju;a ms;slrejd fï jk úg fgiaÜ ;r. 123 l§ ,l=Kq 11"298 la ,nd isák w;r tys bksul idudkHh ,l=Kq 58'53 ls' fgiaÜ ;r. 25 lg jeäfhka lS‍%vd lr we;s ms;slrejkaf.a bksul idudkHh f.kyer ne¨jfyd;a ix.laldrg jvd bÈßfhka isákafka YS‍%u;a fvdk,aÙ n‍%eÙuka" tx.,ka;fha y¾nÜ iqÜla,s*a iy flka neßkagka fofokd;a iy ngysr bka§h fldfoõ ys tj¾gka ùlaia muKs'

ix.d jdra;d ;nhs' ckm;sf.ka iqn me;=ula

Y%S ,xld l%slÜ l%Svl l=ud¾ ix.laldr wo h<s ;a jd¾;d lsysmhla msysgqùug iu;a úh'

.%eyeï .+Ég miqj jir 24lg miq m<uq bksfï§ ;%s;aj Y;lhla /ia lr fojk bksfï§ Y;lhla /ia lsÍug iu;a jQ l%Svlhd njg ix.laldr wo m;a úh'

Tyq m<uq bksfï§ ,l=Kq 319la /ia l< w;r fojk bksfï§ ,l=Kq 105 /ia lf<a h'

tu ;%s;aj Y;lh fuka u fojk bksfï Y;lh o Tyq jd¾;d lf<a" 6 myrj,ska ùu o úfYaI;ajhls'

Bg wu;rj" fgiaÜ ;r.hl§ jeä u ,l=Kq /ia l< ms;slrejka w;r l=udr ix.laldr f;jk ia:dkhg m;a úh'

tys jeä u ,l=Kq /ia l< ms;slrejka f,i .%eyeï .+É ^456& iy ud¾la fÜ,¾ ^426& bÈßfhka isá;s'

l=ud¾ ix.laldr bksu fofla§ /ia l< ,l=Kq ixLHdj 424ls'

fgiaÜ ;rÛj,§ Y%S ,xldj fjkqfjka jeäu Y;l ixLHdjla ,nd.;a l%Svlhd njg m;ajQ l=ud¾ ix.laldrg ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d iqnm;d ;sfí'

ix.laldrg ÿrl:kfhka l;d lrñka ckdêm;sjrhd tf,i iqn m;d we;'

nx.a,dfoaYh iuÛ meje;afjk fojeks fgiaÜ ;rÛfha fojeks bksfï§ ix.laldr wo ,l=Kq 105la ,nd.;a w;r tu ,l=Kq ixLHdj;a iuÛ Tyq Y%S ,xldj fjkqfjka fgiaÜ Y;l 35la ,nd .ekSug iu;a úh'

ufya, jd¾;d ‍fmd;g

Y%S ,xldfjka ìys jQ iqmsß;u fgiaÜ ms;slrefjl= f,i ie,flk ufya, chj¾Ok ish fgiaÜ l%slÜ Èúfha ;j;a iqúfYaIS lvbula miq lrñka ,l=Kq 11"000 iSudj miq lsÍug iu;a úh' fgiaÜ ,l=Kq 11"000 iSudj miq l< m%:u Y%S ,dxlsl ms;slrejd f,i jd¾;d ‍fmd;g tla jQ ufya, tu oialu l< f,dj 8 jeks l%Svlhd úh'


fld<U kd,kaod úÿy,ska l%Svd msáhg msúis ufya, 1997 § bkaÈhdjg tfrysj fld<U wd¾' fma%uodi msáfha§ fgiaÜ jrï Èkd .;af;ah' tu ;r.h ufya,g lsisod wu;l fkdjk ;r.hla jQfha ik;a chiQßh ;%s;aj Y;lhla ^340& jd¾;d lsÍu;a Y%S ,xldj uq,a bksfï§ jd¾;d.; ,l=Kq 952 la ,eìu;a fya;=fjks' tu bksfï§ ufya, ,l=Kq 66 la ,nd .ekSug iu;a úh'


bkamiq fgiaÜ msáfha fmr<sldr ms;syrUhl ksr; jQ ufya, fï jk úg fgiaÜ Y;l 32 la iy fgiaÜ w¾O Y;l 45 la ,nd isáhs' Tyq fgiaÜ bksul§ ,nd.;a by<u ,l=Kq m%udKh f,i ,l=Kq 374 la ,nd.;a bksu jd¾;d fjhs' Tyq /lf.k we;s fgiaÜ Wvmkaÿ ixLHdj 194 ls'

36 yeúßÈ ufya, chj¾Ok f,dj fgiaÜ iy tlaÈk wxY foflkau ,l=Kq 11"000 iSudj miq l< isõjeks ms;slrejd fjhs'
óg fmr iÑka f;kavq,ald¾" ßlS ‍fmdkaáka iy cela l,Sia fgiaÜ yd tlaÈk wxYj,ska ,l=Kq 11"000 iSudj miq lr ;snqKs'

ish fgiaÜ Èúfha wjika jir lsysmh .;lrk ufya, ;ju;a ish iqmqreÿ ms;syrU rgdj Èh;a lsÍug fyd|u WodyrKh jkafka ch.%yKfhka wjika jQ Y%S ,xldj yd mdlsia;dkh w;r wnqvdìys meje;s fojeks fgiaÜ l%slÜ ;r.hhs'

tys§ mkaÿj je§fuka weÛs,a,g ueyqï ;=kla oud ;sìh§ ;u lKavdhu fjkqfjka mkaÿjg myr§ug meñKs ufya, ,l=Kq 129 la ,nñka Y%S ,xldjg ch udj; újr lr ÿkafkah'
fuys§ tu bksu fjkqfjka Tyqg tu ;r.fha ùrhd iïudkh o ysñ úh'

ufya, fï jk úg fgiaÜ ,l=Kq ,ehsia;=fõ 8 jeks ;ek miqfjk w;r Tyqg by<ska ,l=Kq 11"000 ) 12"000 w;r l%Svlhka ;sfofkla isá;s'

,l=Kq 11"174 la ,nd.;a we,ka fndav¾" ,l=Kq 11"219 la ,nd.;a Isjkßka pkao%‍fmda,a iy ,l=Kq 11"953 la ,nd.;a n%hka ,drd tu ms;slrefjda fj;s'
fï wkqj fuu jif¾§ fgiaÜ msáfha ms;af;ka oialï olajd wxl 5 ia:dkhg msúiSug ufya, chj¾Okg fyd| wjia:djla ysñ ù ;sfí'

2007 jif¾§ úiavka l%slÜ l%Svlhd iïudkh Èkd.;a ufya, chj¾Ok 2013 jif¾§ l%Svdfõ Ôj.=Kh /l .ekSu fjkqfjka cd;Hka;r l%slÜ ljqkais,fha iïudkh Èkd .ekSu Y%S ,xldjg wdvïnrhls'

jeäu fgiaÜ ,l=Kq ,enQ ms;slrefjda

ku rg ,l=Kq idudkH

1' iÑka f;kavq,ald¾ bkaÈhdj 15921 53'78
2' ßlS ‍fmdkaáka ´iag%ේ,shdj 13378 51'85
3' cela l,Sia o'wm%sldj 13289 55'37
4' rdyq,a v%dúâ bkaÈhdj 13288 52'31
5' n%hka ,drd fldfoõ 11953 52'88
6' tia' pkao%‍fmda,a fldfoõ 11219 51'93
7' we,ka fndav¾ ´iag%ේ,shdj 11174 50'56
8' ufya, chj¾Ok Y%S ,xldj 11033 49'47
9' iaàõ fjda ´iag%ේ,shdj 10927 51'06
10' l=ud¾ ix.laldr Y%S ,xldj 10652 56'35

ux., O¾ufma%u

Highslide JS

North Korean leader’s doings are an eye opener for us all

By Shyamon Jayasinghe, Melbourne


On December 13th in the year that has just passed North Korean Leader ( Dictator) self-styled as "Dear Leader," Kim-Jong-Un, had his uncle Jong Song Thaek executed in public for "treachery." The uncle’s three aides were also executed along with him. An extract of a news story published in the Straits Times is given below. This gives a brief snapshot about the execution. I thought of presenting this story along with a few comments for the benefit of Island readerssince this incident throws light on the character and operational path of all dictators. Kim-Jong-Un’s uncle had helped to establish this young brute as successor when his father died. However, they soon fell out and the fall-out climaxed with the public execution.


Here’s the Straits Times story:


"AFTER North Korean dictator Kim Jong-Un declared his uncle to be "despicable human scum, he got the latter executed in public.


The details were disclosed in a report, where unlike previous executions of political prisoners which were carried out by firing squads with machine guns, Jang Song Thaek was stripped naked and thrown into a cage, along with his five closest aides, the Straits Times reports.


"Then 120 hounds, starved for three days, were allowed to prey on them until they were completely eaten up. This is called "quanjue", or execution by dogs."


The report also said the entire process lasted for an hour, with Jong-Un, watching it along with 300 senior officials."


There appears to be a dispute regarding the nature of the execution alleged in this report, namely throwing to the dogs, but the fact of the execution is confirmed. I saw the "Dear Leader" come on Al Jazeera TV news and make a statement about his uncle having been "scum" and a "dog" and how he tried to sabotage "the revolution." This had been picked up by other global TV networks.


It is instructive for us to note the following lessons from this harrowing event and the narrative leading to it:


(1) How dictators get swallowed up by a consuming passion to bring anything and everything under control.Kim has achieved this in great speed. All obstructions on the path are mercilessly destroyed. He saw his uncle and aides as a check on his ambition. The nature of this execution shows the vindictiveness and hate that dictators develop against their "enemies."


(2) The judge who tried the unclewas obviously Kim’s appointee and he gave the verdict that the Dictator wanted. This points to the danger of having a dependent judiciary. A judiciary in any country is supposed to be the last resort for those seeking relief and protection from the abuse of executives.


(3) Kim has been lying and making bogus threats all along. Dictators tend to cut corners, truth being one of the easiest to trim.


(4) Dictators tend to present to the public and the world a show of prosperity, pomp and glory. We all know that North Koreans are mostly struggling on the margins to survive. Yet, Kim and his father before him concentrated on diverting resources to building a nuclear base. One of the poorest nations of the world has thus ironically become a nuclear power.


(5) Dictators employ a lot of rhetorical jargon and catchphrases in order to communicate. The North Korean boss uses clichéd expressions like "treachery," and "revolution." We are to have faith in him when he claims to be leader of a "democratic republic." Until his death Gaddafi urged that he was heading a revolution. It was a" revolutionary struggle on behalf of the people." What the North Korean "revolution" has brought is difficult to comprehend since North Korea remains as one of the world’s poorest and least developed countries in the world, in sharp contrast to South Korea, which has one of the largest and most diversified economies in the world. God help!


sjturaus@optusnet.com.au

 

 

 

 

Defeat Sensorship
http://www.dit-inc.us/freegate

f,dalfha fld;ek isáho Y%S ,dxlslhkg jeo.;a jk m%jD;a;s yd fiahd rE ikakig imhkakg Tng yels kï wm yd tlajkak¡ isxyf,ka fyda bx.%Sisfhka fyda ,shkak¡ sannasaonline@gmail.com ,smskhg Bfï,a lrkak¡

woyia
HTML Comment Box is loading comments...

 

 
Directory of SL Authors
Thisara FM
miq.sh cku;
g%dkaiaihsîßhka ÿïßfhka
wmQrehs
Y%S ,xldj - ixpdrl igyka
Y%S mdoh wyfia isg
Y%S ,xldj ms<sn| merKs jd¾;d Ñ;%mghla

The 16- mm movie was shot in 1944-45 by an American soldier, one of several who were assigned to work with the British and Allied Forces stationed in Sri Lanka (then Ceylon) in World War II, when the South East Asia Command under Admiral Lord Louis Mountbatten had its HQ in Peradeniya.. The film shows the peaceful atmosphere which prevailed at the time in the island which was virtually untouched by the horrors of the World War.

There is no dialogue but only narration. Only the first few minutes are a bit boring because it shows American servicemen playing golf in Kandy. You will see crowded vintage buses, which used to ply on the country’s road till about the late 1950s. (People of a later generation used to call them pathola messas). Left-hand drive U.S. military vehicles are seen moving about on the roads and soldiers handing out sweets to local children.

The film-maker and narrator is Ettore Porreca (1920-2013). He was a United States Army combat cameraman who with his comrades practiced their motion picture skills by filming various events and places, including the Sri Lankan countryside, the Royal Botanical Gardens, street scenes in Kandy town among others.

The 16mm film they shot was developed while they were in the island so that Porreca and the other cameramen could learn from what they had done. Since the film was not war footage destined for government archives, Ettore was able to keep the film, and he sent it home. However, Ettore never had access to a 16mm projector, so he never saw the movies after his return home after the war.

He put the film away and completely forgot about it. Then in 2010, in the course of cleaning the basement, one of Ettore's sons found the film and had it transferred to digital format. Now Ettore, at the age of 90, could watch and narrate the film that he and his buddies shot 65 years earlier.

ලෝක වාර්තා 4ක් තිබෙන ලොව එකම පන්දු වාරය චමින්ද වාස්ගෙන්

Èhdf.da .dIshdfõ l÷¨ l;dj
thd nia A380 yefokafk fufyuhs
fjo uy;a;hd
Highslide JS
Sannasa Cartoon By PK
1930 oS Y%S ,xldj
bxðfkare oialï
whsîtï úoHd{fhda mrudKq rÕmdk laIqø Ñ;%mghla ;k;s
IBM researchers used a scanning tunneling microscope to move thousands of carbon monoxide molecules (two atoms stacked on top of each other), all in pursuit of making a movie
Y%S ,xldj ms<sn| merKs jd¾;d Ñ;%mghla
b|slgqjl Wm;
rEmjdyskS ÿria: md,lfha ksuejqïlre ñhhhs
^ikaki 2012 uehs 25& kQ;k f,dalhg ke;=ju neß WmlrKhla njg m;aj we;s rEmjdyskS ÿria: md,lh ks¾udKh l< bhqðka fmd,S miq.sh od Ñldf.da frdayy,l§ ñh .sfha h' ñh hk úg Tyqf.a jhi wjqreÿ 97 la úh' tf;la Ndú;d jQ /yeklska rEmjdysksh yd iïnkaO l< ÿria: md,lh fjkqjg Tyq 1955 § ksmojQ /yeka rys; ÿria: md,lh —*a,EIa ueála˜ kñka kï lf<a h'
iaúia uehs /<sh
lïlrejka" wfoaYmd,ksl lsÍug" mka;sh ;=<u cd;s)wd.ï)l=<)m%dfoaYSh)jD;a;Sh wd§ i;=reNdjhka j¾Okh lr mka;sh fn§ug" lïlrejka ñ,§ .ekSug" Bg wjk; fkdjkakka hg;a lsÍug yd tfia hg;a fkdjkakka u¾okh yryd úkdY lsÍug úúOdldr ie,iqï l%shd;aul fjñka ;sfí'

tfy;a id¾:l;ajh lrd hk udj; ta yryd jeà ke;s nj lïlrefjda wo jk úg ish Ôjk w;aoelSfuka bf.k .ksñka isá;s' fuu ikao¾Nh ;=< fï ft;sydisl cd;Hka;r lïlre Èkfha§ iu.sùu" ixúOdkh ùu yd igka lsÍu wdrïNl<hq;=j we;' lïlre mka;sfha ffki¾.sl ,laIK jk wNsudkh" iduQysl;ajh iy igkaldó;ajh fmrg .; hq;=j we;' tjka jg msgdjla u;= fjñka mj;sk fudfyd;l fmrgq.dñ iudcjd§ mlaIh ,jfï uehs /,sh, fld<U§ ixúOdkh lr ;sìKs' Bg iu.dój f,dj rgj,a lsysmhlu uehs /,s olakg ,eìKs' iaúÜi¾,ka;fha tu mlaIfha idudðlhska úiska mj;ajkakg fhÿKq uehs /<sfha wjia:djlsysmhls fï'

f.daGdf.a ,xldj iy cq,ïmsáh wuf¾ - ks¾ud,a rxð;a foajisß''''

GUNARATNAM ALIAS “GEMUNU” LED JVP IN GUERILLA WAR AGAINST INDIAN ARMY

● wjidkfha Tjqyq Tjqka fidhd meñKsh y

nksiaf.ä y;frka nv.sks ksjd.ekSu fyj;a nkaOq, .=Kj¾Okf.a wÆ;au wd¾:sl ;shßh

● oshfroafoka fn,a, lemSug fmr''''

 
 
Thisara FM
fodvï ùÿrejl l;dj

Ndr; >d;k wjia:dfõ § m<uqj fjä ;nd we;af;a Ndr;f.a me;af;ka nj;a tu fjä myr b;d wysxil f,i ìu n,df.k isá ÿó f.a ysig je§ ÿó Ndr;f.a weÕg jeà we;s nj;a wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ iyldr fmd,sia wëldß il,fialr Widúh yuqfõ lshd isáfha h'

fmd,sialdrhf. l;dj wy,d kvq ldrhd kvq weys,a, kj;a;,d lduf¾g .sfha ´f¾ fudkaoka fj,d' fï hk wdldrhg fï fmd,sialdrhd B<Õ j;dfj kvqj wykfldg ÿóg fjä ;sífn Ndr; hhs lshk nj kvqldrhdg Iqj¾' tfyu lsõjdu fok ;Skaÿj fudloao lsh,d wdrlaIl wud;HdxfYka Wmfoia .kak ´fkh lsh,d kvq ldrhd ys;=jd' fyd| ;Skaÿjla ÿkafkd;a wvqreÿ y;rla myla mud fj,d ;sfhk m%fudaIka tl;a i;sfhx ,nd.kak mq¨jxh lsh,d ±x kvqldrfhda okakjfk'

Tkak tl mdrgu kvqldrhdf. fg,sf*daka tl kdofjkjd' kvqldrhd ys;=fj wdrlaIl wud;HxfYka lsh,d' ta;a n,kfldg tal wdfj f.oßka' kvqldrydñfkaf.ka'

—wfka whsfia blaukg f.or tkjd''˜ ydñfka lE .ykjd'

—tfyu tkav mq¨jxo'' ljqo kvq wy, ;Skaÿ fokafk''@˜

—Tfya b;sx lrkafk kvqj wyf.k bkak tl ú;rhsfk'' ;Skaÿ .ek Tfyag uykaisfjkav ldßhla keyefk'' blaukg f.or tkjd'' ug fï <uhd k,jd .kak neye'' tald uefrkav yokjd''˜

ldf.ka fíreK;a ydñfkaf.ka fífrkjd fndre' kvqldrhd kvq wyf.k bkak tl me;a;l od,d f.or .shd'

f.or tl .sKSúÊcqïnrhhs' fmdä tld ury~ §,d w~kjd' kvqldrhd mq;d <Õg .shd' .syska w~k fld,a,j Tfvdlal=fõ jdä lrjdf.k T¨j tfyu w;.d,d —kd~d bkakfld mqf;a ''Tkak ux Thdg fyd| l;djla lshkakxfld''˜ lsh,d l=udrhd iy jvq mq;%hdf. l;dj lsõjd' fld,a,d tal wy,d ;j;a yhsfhka w~kjd' B<Õg iafkdajhsÜ f. l;dj;a lsõjd' tal yß .sfha ke;s ;ek wkaof¾rf. l;djl=;a uy±kuq;a;f. l;djl=;a lsõjd' y;afm;s uf,a l;dj;a lsõjd''' fudk''' fld,a,d ;j;a w~kjd''

—ud;a Th Tlafldu l;d lsõjd wfka'' Th l;d yßhkafk keye'' Thsg jvd fyd| iqrx.kd l;djla lshkav fjhs fïld k<jd .kak kx˜ ydñfka Wmfoia ÿkakd' kvqldrhd kx fuhsg jvd fyd| iqrx.kd l;d okafk keye'

álla l,amkd lrñka ysáh kvqldrhd ch.%dyS yskdjla od,d ke.sÜgd' fg,sf*daka tflka ldgo l;d l<d' fukak úkdä myla hkav l<ska nx.,dj biairyd fmd,sia Ôma tlla' iyldr fmd,sia wêldß il,fialr iSrefjka ysgf.k ie,shqÜ tlla .eyqjd'

kvqldrhd fndfydu ne.Em;a úÈhg il,fialr Èyd ne¨jd' n,,d fufy lsõjd'

—whsfia il,fialr'' ux yß wudrejlfk jeá,d bkafk'' fï <uhd k<j.kak ux ±x okak l;d Tlafldu lsõjd'' ±x b;ska ug ;uqfif. msysg ;uhs''  fukak fu;kska jdä fj,d ;uqfi wr WidúfhÈ lsõj iqrx.kd l;dfj b;=re ál fukak fï <uhg lshkjd n,kak''˜

ksñ

fï fmd;a fï ;eka j,ska ,nd.kak

wosis
ohdjxY chfldä iy iud.u
fld<U 10

iriú - kqf.af.dv

biafldaf, ldf,a
f.dvf.a ifydaorfhda
urodk mdr fld<U 10

;drld úð;h
ohdjxY chfldä iy iud.u
fld<U 10

iriú - kqf.af.dv

rdcd,s mshdm;
ohdjxY chfldä iy iud.u
fld<U 1
iriú - kqf.af.dv
.sïydk iq<Õ
ohdjxY chfldä iy iud.u
fld<U 1
iriú - kqf.af.dvNumber of Visitors
ikaki On Line yd tlajkakg wdrdOkd

f,dalfha fld;ek isáho Y%S ,dxlslhkg jeo.;a jk m%jD;a;s yd fiahd rE ikakig imhkakg Tng yels kï wm yd tlajkak¡ isxyf,ka fyda bx.%Sisfhka fyda ,shkak¡ sannasaonline@gmail.com ,smskhg Bfï,a lrkak¡


Colombo

Melbourne

Latest News

comments powered by Disqus

   
sannasaonline@gmail.com